Search again

Found: 298  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
เทคนิคการบรรเลงคีย์บอร์ดประกอบหมอลำเรื่องต่อกลอน /
Author
ชัชวาลย์ สร้อยกุดเรือ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
MT ช358 2558
Location
Central Library

image
เทคนิควิธีการจำลองของหมอลำ ฉลาด ส่งเสริม(ป. ฉลาดน้อย)/
Author
ณัฐวุฒิ อุ่นทร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ361
Location
Central Library

image
แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 : พหุกรณีศึกษา /
Author
จีรภา ไพคำนาม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB จ557น 2558
Location
Education Library

image
แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 : พหุกรณีศึกษา /
Author
จีรภาไพคำนาม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB จ557น 2558
Location
Central Library

image
แนวทางการพัฒนาการบริหารสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนในจังหวัดขอนแก่น /
Author
วิภาวดี กัลยา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HG ว655 2558
Location
Central Library

image
แนวทางการพัฒนาครูในสถาบันอาชีวศึกษา นครหลวงเวียงจันทร์ [ที่ถูกคือ เวียงจันทน์] สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
คำอุทร พิลาวรรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC ค395 2558
Location
Central Library
Education Library

image
แบบจำลองการเรียนการสอนตามวิธีอริยสัจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบร่วมมือ /
Author
พระมหาธราบุญ คูจินดา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB พ385บ 2558
Location
Central Library
Education Library

image
แบบจำลองการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นฐานเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ /
Author
คเชนทร์ กองพิลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ค118 2558
Location
Central Library
Education Library

image
แบบจำลองธุรกิจรีสอร์ทและสปาสำหรับสุนัขในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น /
Author
สิริรักษ์ รัตนานิคม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ส732บ 2558
Location
Central Library

image
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้ามัดย้อมกาแฟออกานิคสำหรับหมู่บ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่ /
Author
ปริยฉัตร วีระพันธ์ยานนท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TT ป459 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบกระเป๋าผู้หญิงโดยแรงบันดาลใจจากงานจักสานภาคอีสานภายใต้แบรนด์ ‘วีนีค’ /
Author
พัชฌ์พิรุณ ปกรณัมมาลย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK พ515 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบของเล่นสำหรับกิจกรรมศิลปะบำบัดเพื่อเด็กออทิสติก : กรณีศึกษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
กัญญารัตน์ คึงจันทึก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ก384 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบชุดออกงานสำหรับสุภาพสตรีด้วยเทคนิคการปักตกแต่งโดยได้รับแรงบันดาลใจจากราชินีอียิปต์โบราณ /
Author
พงศกร มงคล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK พ112 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบชุดเก้าอี้เซรามิกเพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านจินตนาการให้กับเด็กอนุบาล 1-3 (ช่วงอายุ 3-6 ปี) กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
วัชราภรณ์ นิตยะไพบูลย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ว385 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบชุดเฟอร์นิเจอร์สำหรับคอนโดมิเนียมขนาดเล็กในอนาคต เขตพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ กรุงเทพมหานคร 2025 /
Author
ณัฐพงศ์ กงแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ณ336 2558
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles