Search again

Found: 298  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
มานึขแมร์ : การธำรงชาติพันธุ์ของชาวไทยเชื้อสายเขมร ภายใต้บริบทความหลากหลายทางชาติพันธุ์ /
Author
ศิริพร เชิดดอก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
DS ศ463ม 2558
Location
Central Library

image
ระบบสังเคราะห์เสียงพูดภาษาอีสาน /
Author
พงษ์ศธร จันทร์ยอย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK พ162 2558
Location
Central Library

image
รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี /
Author
แพรวไพลิน คงเจริญ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA พ964 2558
Location
Architecture Library

image
รูปแบบการประเมินสมรรถนะนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา /
Author
พัชรินทร์ ชมภูวิเศษ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB พ523ร 2558
Location
Central Library
Education Library

image
รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการหมู่บ้านวัฒนธรรมดีเด่น /
Author
พรเพชร พันธุ์ดวงศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
DS พ251 2558
Location
Central Library

image
รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและการถ่ายโอนความรู้ในการสร้างคุณค่าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย /
Author
มีแสน แก่นชูวงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ม611 2558
Location
Central Library

image
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของย่านตึกแถวเมืองเก่านครพนม /
Author
ธวัชชัย ศรีแก้ว
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ธ395 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
ศิลปกรรมรูปนาคหลวงพระบาง : รูปแบบ คติสัญลักษณ์และการให้ความหมายในฐานเมืองมรดกโลก /
Author
กิตติสันต์ ศรีรักษา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
N ก675 2558
Location
Central Library

image
ศูนย์การค้าการ์ตูนญี่ปุ่น /
Author
ณัฐชยา พิมหานาม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปีตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ณ322ก 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การค้าจังหวัดมุกดาหาร /
Author
จุฑากาญจน์ จิณศิริ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปีตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA จ621 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การค้าหัวหิน /
Author
ฉัตรกวิน อุยตระกูล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปีตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ฉ231 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา /
Author
ชนนิกานต์ คำสิงห์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ช133 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนชายฝั่ง จังหวัดสมุทรปราการ /
Author
ฉัตริน ปัญญาพูนตระกูล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ฉ238 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์ฝึกฟุตบอลสโมสรลิเวอร์พูล แห่งประเทศไทย /
Author
กรกฎ สมบูรณ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปีตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ก151 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์ส่งเสริมการถ่ายภาพ แห่งประเทศไทย /
Author
เฉลิมวัฒน์ วงษ์ชมภู.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ฉ431 2558
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles