Search again

Found: 298  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสูงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จังหวัดมหา...
Author
นรากร จันลาวงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
Call Number
LB น231ป 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ปัจจัยส่วนประกอบการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บัตรเครดิต : กรณีศึกษาธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเทศบาลนครอุดรธานี /
Author
จุลนิติ์ เจริญขวัญเมือง
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HD จ662 2558
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อเนื้อสัตว์ที่ใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ /
Author
ณฐมน บัวพรมมี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ณ119ป 2558
Location
Central Library

image
ปัจจัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ /
Author
ปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ป525 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. 2553 /
Author
วิทวัส ผาบสิมมา
Published
วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม,
Call Number
KPT ว593 2558
Location
Central Library

image
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์ กรณีศึกษา จังหวัดบึงกาฬ/
Author
สุภาวณี วารีศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ375
Location
Central Library

image
ผลการการใช้ของเล่นต่อความสามารถทางภาษาของเด็กวัยก่อนเรียน /
Author
ภณอนงค์ จันทร์เทศ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
P ภ139 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับงานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /
Author
อารีรัตน์ ใจซื่อ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ663ผ 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การประดิษฐ์พานบายศรีปากชามประยุกต์ โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองเรือวิทยา /
Author
ธัญชนก สท้านพบ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ธ445ผ 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /
Author
ศศิธร โสวงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z ศ291 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ผลการใช้กิจกรรม Strong Blind ที่มีต่อการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของคนพิการทางการเห็น /
Author
วินัย อินเสมียน.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ว621 2558
Location
Education Library

image
ผลของการตั้งคำถามที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในชั้นเรียนที่สอนด้วยวิธีการแบบเปิด /
Author
ขวัญเมือง ชาติชำนิ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ข272 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของการฝึกรูปแบบตารางเก้าช่องที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาเนตบอลหญิง ทีมโรงเรียนกัลยาณวัตร /
Author
ช่อพุทธรักษา หมายบุญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GV ช321 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของการใช้ของเล่นต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย /
Author
อรอนงค์ คงอาษา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ383ผ 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของการใช้เกมซุโดะกุพัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลของเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดกฎหมาย /
Author
สุดาภร ชะตาถนอม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ส769ผ 2558
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles