Search again

Found: 258  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การเปรียบเทียบความชุกของพยาธิใบไม้ตับในโคพื้นเมืองระหว่างชายแดนไทย-ลาวกับชายแดนไทย-กัมพูชา /
Author
ณัฐภาส โกยรัมย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ณ342 2558
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
การเปรียบเทียบอัตราการรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งช่องปากในประชากรจังหวัดขอนแก่นก่อนและหลังการเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า /
Author
วราภรณ์ สังวะลี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WU ว321 2558,วพ663
Location
Central Library
Public Health Library

image
การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียโดยระบบถังเกรอะกรองไร้อากาศ กรณีศึกษาโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
จักรพงษ์ แหล่งสท้าน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA จ223 2558,WA จ223 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
การเสริมสร้างแรงจูงใจร่วมกับการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมเพื่อลดพฤติกรรมการดื่มสุราและเพิ่มการทำหน้าที่ในชีวิตประจำวันของผู้โรคจิตจากสุรา /
Author
ปิยนุช วิเศษกลิ่น
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ป619ส 2558
Location
Nursing Library

image
การแปรงฟันหลังอาหารกลางวันที่โรงเรียนของเด็กนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายในจังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
วรเมธ สุขพาสันติ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WU ว237 2558
Location
Medical Library

image
การให้ความรู้โดยใช้สื่อวีดีทัศน์เรื่องการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและครอบครัวในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลสกลนคร /
Author
ธัญญารัตน์ แสงเมือง
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ธ468ก 2558
Location
Nursing Library

image
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดนครราชสีมา /
Author
เอกชัย แถมจะโปะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT อ873ค 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความครบถ้วนของการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชีพในเวชระเบียนผู้ป่วยประกันตนที่มีแนวโน้มมีภาวะผิดปกติที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
มณุเชษฐ์ มะโนธรรม.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ม139ค 2558,WA ม139 2558
Location
Central Library
Medical Library

image
ความครบถ้วนของเวชระเบียนในการวินิจฉัยและการรายงานของโรคเมลิออยโดลิสของจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย /
Author
สุรเชษฐ์ ภูลวรรณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส848ค 2558,WC ส848 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความชุกของการเริ่มต้นเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เร็วในมารดาคลอดทารกก่อนกำหนด : วิเคราะห์ในฐานข้อมูล WHO global survey on maternal and perinatal health /
Author
ผดารณัช พลไชยมาตย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ผ172 2558,WQ ผ172 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
วิชุดา อุ่นแก้ว
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WM ว557 2558
Location
Medical Library

image
ความชุกและประเมินความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ในซากไก่จากโรงฆ่าสัตว์ จังหวัดขอนแก่น /
Author
พิมสุรีย์ อัศวินโกวิท.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF พ728 2558
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อจากการทำงานของพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
โรจกร ลือมงคล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ร925 2558,WE ร925 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความตั้งใจไปรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30-60 ปี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
อุไรวรรณ์ สัมมุตถี
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WP อ858ค 2558
Location
Medical Library

image
ความพึงพอใจและความคาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อบทบาทพยาบาลประจำหมู่บ้าน อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ /
Author
เสกสรรค์ จวงจันทร์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA ส888 2558
Location
Medical Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles