Search again

Found: 258  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษานำร่องการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อการจัดการตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง หอผู้ป่วยชาย โรงพยาบาลนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
สิริขวัญ กัณหา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส731ร 2558
Location
Nursing Library

image
การศึกษาบันทึกทางการพยาบาลและตัวชี้วัดระดับความรุนแรงการเจ็บป่วยในผู้ป่วยบาดเจ็บ /
Author
อนุสรณ์ อุระ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT อ231 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
การศึกษาปัญหา ความต้องการของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง /
Author
ณิชพันธุ์ระวี เพ็งพล
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ณ432 2558
Location
Nursing Library

image
การศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศสุขภาพของผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา /
Author
ชลธิชา ดินขุนทด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ช224 2558
Location
Central Library

image
การศึกษารายกรณีครอบครัวที่มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น : การประยุกต์ใช้แบบประเมินสุขภาพครอบครัว มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
รัตติกรณ์ เตชสุนทรกุล
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ร365 2558
Location
Nursing Library

image
การศึกษาฤทธิ์ต้านอักเสบและสมานแผลในพืชพื้นบ้านไทย /
Author
พงศ์ปณต ร่วมแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QV พ126 2558,RM พ126 2558
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพในหลอดทดลองของสารสกัดจากเห็ดขอนขาว /
Author
วชิราภรณ์ รังพงษ์.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QV ว151 2558
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การศึกษาลำดับสารพันธุกรรมของโรคเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้างเอเชียจากตัวอย่างอวัยวะและตัวอย่างจากการกวาดงวง /
Author
บพิธ ปุยะติ.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF บ138 2558
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
การสนับสนุนจากองค์การที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินที่ 4 จังหวัดขอนแก่น /
Author
ฐิติรัตน์ นิลพันธ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA ฐ361 2558
Location
Public Health Library

image
การสังเคราะห์ชุดบริการการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น /
Author
นัดดา คำนิยม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA น393ก 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
การสั่งใช้ยาสมุนไพรของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
ธนากร ประทุมชาติ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WB ธ231 2558
Location
Medical Library

image
การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและครอบครัว บ้านดงเค็ง ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม /
Author
สิริลักษณ์ แฝงสมศรี
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส732บ 2558
Location
Nursing Library

image
การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของผู้พิการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย /
Author
เพชรี เหล่าพิสัย
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WB พ879 2558
Location
Medical Library

image
การเข้ารับการรับบริการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย /
Author
จิรภัทร หลงกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC จ497 2558,WC จ497 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
การเตรียมสารควบคุมคุณภาพในรูปของเลือดครบส่วนสำหรับเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลชนิดพกพา /
Author
ศรีไพร พุดจีบ.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WK ศ232 2558
Location
Associated Medical Sciences Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles