Search again

Found: 258  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนารูปแบบการจัดการรายกรณีในการดูแลเด็กวัยเรียน 6-12 ปี โรคหอบหืด โรงพยาบาลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
ปุญญิศา วัจฉละอนันท์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ป652 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนารูปแบบการปฐมนิเทศพยาบาลวิชาชีพใหม่ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
อรรถยา คูคลองทุ่ง
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RD อ358 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนารูปแบบการสอนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลพิมาย /
Author
ลาวรรณ ยังดี
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ล282 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับหญิงตั้งครรภ์และครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น /
Author
งามตา อินธิจักร
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ง331 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครน้อยในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง /
Author
นรากร สารีแหล้
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC น231 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาสเกลวัดการรับรู้ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายรักชาย /
Author
ถนอม นามวงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฃีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ถ131 2558,WC ถ131 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า /
Author
วิรมณ กาสีวงศ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ว682 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล /
Author
กีรติ กิจธีระวุฒิวงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WX ก695 2558,วพ629
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนาเครื่องมือและคุณสมบัติทางไซโครเมตริกของเครื่องมือการรับรู้ความสามารถของตนเองในการควบคุมน้ำหนักร่างกายในวัยรุ่นไทย /
Author
นิคม ถนอมเสียง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1294
Location
Central Library

image
การพัฒนาเจลที่มีสารละลายของสารสกัดแก่นฝางสำหรับใช้เป็นผลิตภัณฑ์รักษาสิว /
Author
กิติยา บุญยู้.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS ก677 2558
Location
Central Library

image
การพัฒนาแนวทางการดูแลอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ บ้านหนองโน ตำบลกุดจับ จังหวัดอุดรธานี /
Author
นันทิวา เกษสว่าง
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC น431พ 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวปฏิบัติการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงด้านโภชนาการต่อการคลอดทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย โรงพยาบาลดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร /
Author
มัสลิน จันปุ่ม
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ม399 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลการจัดการความปวดโดยวิธีใช้ยาในผู้สูงอายุโรคมะเร็งโรงพยาบาลนากลาง /
Author
สุธีรา พันธ์ขาว
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส786พ 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้คลอดในระยะ Active phase สำหรับพยาบาลผู้ปฏิบัติงานห้องคลอด โรงพยาบาลคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ /
Author
รษา รวิสานนท์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ร171 2558
Location
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles