Search again

Found: 258  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดังท้องถิ่นหรือพื้นที่ของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
อ้อนจันทร์ คงศิลป์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA อ447 2558,W อ447 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
การมีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของบุคลากรในห้องปกิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
พงษ์พัฒน์ พร้อมพรม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA พ159 2558,W พ159 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
การมีส่วนร่วมในการลดการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของกลุ่มเกษตรกรปลูกพุทรา ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
ภัคนันท์ เรืองช่อ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ภ319ก 2558,WA ภ319 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
การรับรู้การเจ็บป่วยในผู้ปลูกถ่ายไตที่มีเบาหวานเป็นโรคร่วม /
Author
นัฐสบง ยันตะบุศย์.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ494,RD น392ก 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
การรับรู้ความปวดและการจัดการความปวดในผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมีย /
Author
สุภาพร คิดเห็น.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส838ร 2558
Location
Nursing Library

image
การรับรู้เกี่ยวกับโรคและปัจจัยเสี่ยง อาการนำ การรักษาและพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในบุคคลที่มีภาวะสุขภาพเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง /
Author
มณฑิรา ชนะกาญจน์.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากาพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ม121ก 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
การรับรู้และความพร้อมที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนยานาง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
อารมย์จิตร์ ดารีย์
Published
สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WS อ648 2558
Location
Medical Library

image
การวางแผนปฏิบัติการของนักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดเพชรบูรณ์ /
Author
ญาณิ เขตนิมิตร.
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารสาธารณะสุขคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ญ242 2558,WA ญ242 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลในการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องโรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
พรเพ็ญ โพดาพล
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG พ252ก 2558
Location
Nursing Library

image
การวิเคราะห์ปริมาณด๊อกซีไซคลินในตำรับยาโดยอาศัยการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับกรีนรีเอเจ้นต์ด้วยเทคนิคยูวีวิสิเบิลสเปคโตโฟโตเมตรี /
Author
ทัณฑิกา แก้วสูงเนิน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS ท341 2558
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การวิเคราะห์ปริมาณโลหะตะกั่วทองแดงเหล็กในน้ำหมักชีวภาพโดยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปคโทรโฟโตเมตรี /
Author
จุฑาทิพย์ ศรีศุโมโร.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอาการปวดหลังส่วนล่างในขั้นตอนการดำนา /
Author
เพชรรัตน์ แก้วดวงดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RD พ877 2558,WE พ877 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
การศึกษาการใช้แนวปฏิบัติการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะเล็กน้อยแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา /
Author
วริศรา ปั่นทองหลาง
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RD ว329 2558
Location
Nursing Library

image
การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีและฤทธิ์กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในเซลล์เพาะเลี้ยงไฟโบรบลาสต์ของสารสกัดคอลลาเจนจากหนังปลาดุกด้าน หนังปลาบึกและหนังปลาแซลมอน /
Author
วิไลลักษณ์ สุกใส.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS ว734 2558
Location
Central Library

image
การศึกษาตัวแบบทำนายสถานการณ์การแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดของประเทศไทย /
Author
พูนรัตน์ ลียติกุล.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV พ852 2558,QV พ852 2558
Location
Central Library
Medical Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles