Search again

Found: 258  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้รับการรักษาด้วยยา Streptokinase โรงพยาบาลร้อยเอ็ด : กรณีศึกษานำร่อง /
Author
จุฑามาส ประจันพล
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC จ628พ 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลสำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดและได้รับยาเทอร์บูทาลีนที่ห้องคลอด โรงพยาบาลชัยภูมิ /
Author
สิริกร ถนอมธรรม
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ส731 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อประเมินความปวดในผู้ป่วยสูงอายุกระดูกสะโพกหักทั้งที่มีและไม่มีภาวะบกพร่องในการรู้คิด หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อหญิง แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลขอนแก่น /
Author
ระเนศ ระไวกลาง
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RD ร228 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลโดยการจัดท่านั่งยองร่วมกับท่ากึ่งนั่ง 30 องศาในระยะที่สองของการคลอดที่โรงพยาบาลอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น /
Author
ดรุณี กัสยากร
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ด135 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลืองที่รักษาโดยการส่องไฟ โรงพยาบาลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
กฤษณา รินทราช
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ก282 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะระดับเล็กน้อย หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ : กรณีศึกษานำร่อง /
Author
วารุณี เข็มลา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ว486น 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการประเมินผู้ป่วยบาดเจ็บสมองเล็กน้อยในระยะฉุกเฉิน /
Author
พรเพียร ภูน้ำย้อย
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC พ252 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรมโรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
Author
วนาพร เอี่ยมมะ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ว167 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลผู้คลอดเพื่อป้องกันภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดของโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ /
Author
เบญจม์ภัทร สะท้านถิ่น
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG บ783 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาออกซิโทซินชักนำหรือเร่งคลอด โรงพยาบาลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น /
Author
สุภาพร จันภูงา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ส838พ 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาแบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
สุพัตรา สุขาวห.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ส831พ 2558,WS ส831 2558
Location
Central Library
Medical Library

image
การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทางของพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
ผกาภรณ์ จันทร์โสดา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ผ114 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาแบบวัดความพึงพอใจต่อการบริการดูแลต่อเนื่องด้านเภสัชกรรมด้วยการเยี่ยมบ้าน /
Author
ธัญกร พรวิเศษศิริกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS ธ445 2558
Location
Central Library

image
การมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่ปลูกต้นหอมในการลดพฤติกรรมการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม /
Author
ณัฐนันท์ สูตรสุวรรณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ณ331 2558,WA ณ331 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
การมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะติดเชื้อของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุนชน จังหวัดเพชรบูรณ์ /
Author
รัตติกาล สีมุเทศ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ร365 2558,WA ร365 2558
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles