Search again

Found: 298  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การสร้างเสริมคุณลักษณะจิตสาธารณะด้วยการสอนแบบสร้างองค์ความรู้จากตัวแบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /
Author
สราวุฒิ พลตื้อ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ส354ก 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การสังเคราะห์งานวิจัยการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษาที่พัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างพุทธศักราช 2551-2555 /
Author
ประณยา เกษตรทัต.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
N ป255 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การสังเคราะห์งานวิจัยหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ณัฐปวีย์ บรรยงศิวกุล
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ณ336 2558
Location
Education Library

image
การออกแบบสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเผยแพร่ประวัติและผลงานที่สะท้อนความเป็นอีสานของ อาจารย์ไพโรจน์ สโมสร /
Author
ศิตธีรา สโมสร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ND ศ431 2558
Location
Central Library

image
การออกแบบหนังสือภาพถ่ายเชิงสารคดีภูมิทัศน์วัฒนธรรมชนเผ่าอิ้วเมี่ยน สปป.ลาว เรื่อง"อิ้วเมี่ยน ชุมชนแห่งขุนเขา" /
Author
มนันยา จามน้อยพรหม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z ม162ก 2558
Location
Central Library

image
การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบทดสอบกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ที่มีรูปแบบของการทดสอบและวิธีการให้คะแนนแตกต่างกัน /
Author
นัฐพล คำสุด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GV น392 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโปรโมเตอร์ในการควบคุมการแสดงออกของยีน gus ในมะเขือเทศ มันฝรั่ง กล้วยไม้และยาสูบ และการศึกษาวิธีการส่งถ่ายยีนเข้าสู่อ้อย /
Author
ชฏาภรณ์ แก้วประทุมรัศมี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ช114 2558
Location
Central Library

image
การเรียนรู้สาระทัศนศิลป์โดยการสอนบูรณาการแบบสอดแทรกเรื่องการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ด้วยสีน้ำสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 /
Author
อรุณีญ์ ภูลม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ND อ418 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การเลื่อนชั้นทางสังคมของครอบครัวชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม /
Author
กฤษณะ ทองแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HN ก281ล 2558
Location
Central Library

image
การเล่าเรื่องและอุดมการณ์ในนวนิยายเพื่ออาเซียนของนักเขียนไทย /
Author
สุทธภา อินทรศิลป์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PN ส771 2558
Location
Central Library

image
การแปรของวรรณยุกต์ภาษาเลยใน 6 อำเภอ : วังสะพุง ภูกระดึง ภูหลวง เอราวัณ ผาขาวและหนองหิน /
Author
ธันยธรณ์ อ่อนศรีไพร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL ธ469ก 2558
Location
Central Library

image
การใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบ cyclic model ตามทฤษฎี Sensory Integration เพื่อลดพฤติกรรมซ้ำ ๆ ของเด็กที่มีภาวะออทิสซึมในระดับเตรียมความพร้อม /
Author
อรทัย สอนทะมาตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC อ324ก 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การใช้คำถามของนักศึกษาครูที่พัฒนาวิชาชีพด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
สุธาสินี ราชเจริญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ส784ก 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การใช้ทักษะด้านจิตวิทยาการกีฬาของผู้ฝึกสอนเทควันโดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
พิสิฐพงศ์ ทิทา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GV พ779 2558
Location
Central Library

image
การใช้ภาษาในการเขียนข่าวสั้นทางโทรศัพท์มือถือ /
Author
รุ้งเพชร วรพงศาทิตย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL ร626 2558
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles