Search again

Found: 298  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการพยากรณ์ปริมาณการผลิตยางพาราในจังหวัดหนองคายและบึงกาฬ /
Author
เจนจัด จิวะนันท์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HD จ699 2558
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
การพัฒนาเนื้อดินปั้นสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา : กรณีศึกษาชุมชนบ้านคำอ้อ ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี /
Author
สิริกานดา ค้าเจริญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ส731 2558
Location
Central Library

image
การพัฒนาแบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
สุพัตรา สุขาวห.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ส831พ 2558,WS ส831 2558
Location
Central Library
Medical Library

image
การพัฒนาแบบจำลองคุณภาพการให้บริการ : กรณีศึกษา ธุรกิจคาร์แคร์ในจังหวัดหนองคาย /
Author
พรพรรณ ตันเทอดทิตย์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HD พ247 2558
Location
Nong Khai Campus Library

image
การพัฒนาแบบทดสอบพหุมิติ วัดความสามารถด้านเหตุผลและภาษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /
Author
ภัทราภรณ์ วรชิน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ภ376ก 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาแบบวัดความตระหนักต่อโลกในยุคศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้แบบวัดเชิงสถานการณ์ : การประยุกต์ใช้การทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ /
Author
พิชชา สุริอาจ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB พ638ก 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะความเป็นคนดีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น /
Author
ตรีคม พรมมาบุญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
BJ ต181 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การมีส่วนร่วมของนักเรียนในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 /
Author
พระมหารัฐภูมี รตนรํสี (ขานถม).
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
Call Number
LB พ358กข 2558
Location
Central Library

image
การลดการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังอาคารโดยการบังแดด /
Author
อิสรภาพ เสงี่ยมวิบูล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA อ763ก 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
การลดความสูญเปล่าในกระบวนการทำงานโดยใช้เครื่องมือลีนและการจำลองสถานการณ์ : กรณีศึกษาบริษัทผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ในจังหวัดขอนแก่น /
Author
วรกฤต ช่างจัตุรัส.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ว181 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การลดพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งของนักเรียนที่มีภาวะออทิสซึมโดยใช้เทคนิคสโนซีเล็นกับการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร /
Author
สิริพร ศิริฟอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC ส731ก 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การลดเวลานำในการจัดการโลจิสติกส์สินค้าเครื่องดื่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
วงเดือน จำเริญลาภ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ว 2558
Location
Central Library

image
การวางแผนการผลิตและการแปรรูปสุกรให้สมดุลกับความต้องการเนื้อสุกรและกำลังการผลิตของโรงงานชำแหละสุกร /
Author
ศักดิ์ดา คำจันทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ศ325 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การวิจัยเชิงสำรวจ : กรอบแนวคิดพื้นฐานและข้อเสนอแนะ /
Author
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์
Published
โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา,
Call Number
LB1028 พ322 2558
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์ประโยชน์ของเล่นพื้นบ้านตามทฤษฎีพหุปัญญา /
Author
วิภาวรรณ คันธนาม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GN ว656ค 2558
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles