Search again

Found: 298  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง โดยใช้เทคนิคเดือยหางเหยี่ยวภายใต้แบรนด์ หลิว หลิว /
Author
เมธาวี วงศ์จินดา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ม735 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านจากเศษไม้และเรซิน ภายใต้แบรนด์ Pittsha /
Author
สุพิชฌาย์ ฉันทะปรีดา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ส831ค 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่สำหรับบูติครีสอร์ท ภายใต้แบรนด์ “KIKI”/
Author
อัจฉรา นาคปิ่น.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK อ498 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเรขศิลป์ สำหรับผลิตภัณฑ์แฟชั่นจากแรงบันดาลใจจากของเล่นย้อนยุคภายใต้แบรนด์ Kiddy melle /
Author
ธัญชนก ธนะสูตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TT ธ445 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเรขศิลป์และผลิตภัณฑ์แฟชั่นที่ได้แรงบันดาลใจจากศิลปะแนวเซอร์เรียลภายใต้แบรนด์ "เซอร์เรียลิสต้า" /
Author
จิราพร ปัญจมาตย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK จ533 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเรขศิลป์และผลิตภัณฑ์แฟชั่นสตรีทสำหรับผู้ชายภายใต้แบรนด์ "อุรากะ" /
Author
ธงชัย ปลอดพยันต์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ธ117 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเว็บไซต์ดนตรีจังหวัดขอนแก่น WWW.KKYV.COM Khon Kaen Vibration /
Author
สุชาครีย์ สังข์สาลี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ส758 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเสื้อผ้าที่มีแรงบันดาลใจจากเจ้าหญิงอันนาในเรื่องโฟรเซน /
Author
ณิชากร ชาญด้วยวิทย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ณ431 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการเสนอแนะออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา : บริษัท เอสเอฟ ขอนแก่น จำกัด /
Author
พรสุดา หงษากุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK พ285 2558
Location
Architecture Library

image
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 25 /
Author
ภัทธิยา แสนจำสาร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ภ354 2558
Location
Central Library
Education Library

image
โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นระหว่างภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมและการบริหารจัดการที่ดีของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 /
Author
กรเก่ง กลิ่นไธสงค์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ก152ม 2558
Location
Central Library
Education Library

image
โรงเรียนวิถีชุมชนท้องถิ่นกับการเสริมสร้างสุขภาวะ /
Author
อังศุมารินทร์ อังสนันท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ493ร 2558
Location
Central Library

image
โรงแรมและพื้นที่เช่าทำงาน จังหวัดอุดรธานี /
Author
จักรี ชูศรีทอง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA จ234 2558
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles