Search again

Found: 298  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การใช้ภาษาไทยในการตอบรับคำชมของคนจีนในประเทศไทย /
Author
หลี่, ฉิง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL ห338 2558
Location
Central Library

image
คติความเชื่อในประเพณีและพิธีกรรมของชุมชนที่มีต่อศาลหลักเมืองภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น /
Author
สุธิดา ทองยา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GR ส785 2558
Location
Central Library

image
ความชุกของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลกระทบจากการดื่มในเกษตรกรชาวไร่อ้อย /
Author
ยงยุทธ บรรจง
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ย126 2558
Location
Nursing Library

image
ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายในสถานบริการออกกำลังกาย (ฟิตเนส) จังหวัดขอนแก่น /
Author
ชิดชนก ปลื้มปรีดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GV ช544 2558,QT ช544 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความต้องการการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
อัมพร วิชาสาร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB อ555 2558
Location
Central Library

image
ความต้องการการส่งเสริมและการสนับสนุนการผลิตผ้าฝ้ายของสมาชิกกลุ่มสตรีทอผ้าในจังหวัดอุดรธานี /
Author
ธารทิพย์ รุ่งแจ้ง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TT ธ522 2558
Location
Central Library

image
ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 /
Author
สายัณห์ ปุยภูงา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ส665ค 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ความร่วมมือทางวิชาการไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2535-2544 /
Author
ชนาใจ หมื่นไธสง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพีฒนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HC ช148 2558
Location
Central Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์การของครูสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น /
Author
บุณยนุช บุญปัญญาวัฏ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB บ624 2558
Location
Education Library

image
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) /
Author
ฉัตรทอง ดวงลีดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ฉ232ค 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) /
Author
ทิพย์อุดม แปยอ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ท473ค 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ความสุขในการทำงานของข้าราชการสายผู้สอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LG ป618ค 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ความสุขในการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
อิสรีย์ อิสรเสณีย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LG อ764ค 2558
Location
Central Library
Education Library

image
คุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดแบบกาย จิต สังคมบำบัด /
Author
วสวัตติ์ ธงชัย.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ว357 2558
Location
Nursing Library

image
ชีวิตและแนวความคิดทางการเมือง สังคมของป๋วย อึ้งภากรณ์ /
Author
วัลลภ พิริยวรรธนะ.
Published
ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
Call Number
JQ ว447 2558
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles