Search again

Found: 81  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น /
Author
สาธิต ชมภูวิเศษ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WK ส642 2558
Location
Public Health Library

image
ปัจจัยที่ผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนอายุ15 ปีขึ้นไป ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
จรัสพร บุญวิเศษ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA จ158 2558,WC จ158 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูญเสียฟันของผู้สูงอายุที่มีอายุช่วง 60-74 ปี ในเขตและนอกเขตเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
กนกอร โพธิ์ศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK ก125 2558,WU ก125ป 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจราจรที่เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
อลงกรณ์ ศรีเลิศ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HE อ423ป 2558,WA อ423ป 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวและความวิตกกังวลในการรับบริการทางทันตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2556 /
Author
พัชรี อนุวรรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK พ524 2558,WU พ524 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการกลับมารับการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีของผู้ที่มารับการตรวจคัดกรองในโครงการในโครงการพัฒนาสาธารณสุขเพื่อการตรวจคัดกรอง ตรวจวินิจฉัยและบริการจัดการผู้ป่วยมะเร็งท่...
Author
สุทธิพร ทองสอดแสง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด คณะสาธารณสุขศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส773ท 2558,WI ส773 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความล่าช้าของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) /
Author
วิลาพรรณ แยงมาลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธาณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ669,WF ว717 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผู้ปกครองในการพาบุตรปากแหว่งเพดานโหว่เข้ารับการผ่าตัดรักษาล่าช้า /
Author
วรินทร อึ้งสำราญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RD ว329ป 2558,WV ว329 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคปริทันต์ของผู้สูงอายุ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ /
Author
เพ็ญศิริ มีวรรณี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WU พ912 2558,วพ709
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการขาดการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
จุฬาลักษณ์ สายสุด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC จ684จ 2558,WF จ684 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีคสวามสัมพันธ์กับการป่วยวัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวาน จังหวัดยโสธร/
Author
ภานุวัฒน์ บุญโญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WF ภ448 2558,วพ644
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการระบบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกและบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดมหาสารคาม /
Author
อารีภรณ์ โพธิบัติ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA อ661 2558,WA อ661 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีผลต่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดขอนแก่น /
Author
สุรชัย พิมหา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ส847ป 2558,W ส847 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการไม่บริโภคอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีของผู้ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในโครงการพัฒนาสาธารณสุขเพื่อการตรวจคัดกรอง ตรวจวินิจฉัยและบริการจัดการผู้...
Author
ฐิติมา แสนเรือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ฐ351 2558,WI ฐ351 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี /
Author
จันทิภา ผองสุวรรณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WU จ284 2558
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles