Search again

Found: 81  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อจากการทำงานของพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
โรจกร ลือมงคล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ร925 2558,WE ร925 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจขาดเลือดและพฤติกรรมการป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดในผู้สูงอายุอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา /
Author
หทัยชนก ไชยวรรณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WG ห135ค 2558,วพ706
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชกับการเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดี /
Author
กรทิพย์ จี้เพชร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA ก161 2558,วพ643
Location
Central Library
Public Health Library

image
คุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
รติ บุญมาก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ร134 2558,WK ร134 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
จุลินทรีย์ในอากาศภายในห้องทันตกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
เด่นชัย กวยทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสครมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QW ด864 2558,วพ695
Location
Central Library
Public Health Library

image
ชนิดและปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศภายในโรงภาพยนตร์ : กรณีศึกษาโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น /
Author
อรรถพงษ์ ฤทธิทิศ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR อ355 2558,QW อ355 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ตัวแบบทำนายประสิทธิผลการใช้ยาต้านไวรัสในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ พื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น /
Author
ปิยธิดา ภูตาไชย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QV ป618ต 2558,RC ป618ต 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
บรรยากาศองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น /
Author
นิตยา คลังสมบัติ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA น577บ 2558,WA น577 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
บรรยากาศองค์การที่มีผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสกลนคร /
Author
ธเรศ ธราพร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA ธ389 2558
Location
Public Health Library

image
บรรยากาศองค์การและปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการจัดการความรู้ของบุคลากรโรงพยาบาลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา /
Author
กาญจนา พิทักษ์วาณิชย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ก426ย 2558,WX ก426 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อการดำเนินงานตามนโยบายงานศพปลอดเหล้าของคณะกรรมการระดับอำเภอพื้นที่โซนกลาง จังหวัดขอนแก่น /
Author
สุกัญญา คงกระเรียน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WM ส739 2558
Location
Public Health Library

image
ปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม /
Author
ราชัน ไชยบัง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QX ร431 2558,RA ร431 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยการบริหารและแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลชุมชนเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 8 /
Author
จรัสศรี บุญคงทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
R จ161 2558,WB จ161 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยด้านการยศาสตร์และจิตสังคมที่มีความสัมพันธ์กับความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเทศไทย /
Author
กิตติพงษ์ สอนล้อม.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ก674ป 2558,WE ก674 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสกลนคร /
Author
จักรพันธ์ อรรคฮาด.
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA อ185 2558
Location
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles