Search again

Found: 177  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การเตรียมของตัวเก็บประจุที่มีวัสดุคอมโพสิตถ่านกัมมันต์ไม้ยางพาราและไททาเนียมไดออกไซด์ /
Author
พิชยา นิตย์นิธิพฤทธิ์.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-11
Location
Engineering Library

image
การเตรียมและการศึกษาสารประกอบแคลเซียมจากเปลือกหอยเชอรี่เพื่อการสังเคราะห์วัสดุชีวภาพ /
Author
ภาณุ ลีลาถาวรชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ภ431 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การเปรียบเทียบผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของหน่วยงานราชการด้วยวิธี Energy rating factor (ERF) และวิธี energy utilization index (EUI) กรณีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
มยุรี สีนอเนตร.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ม189 2557
Location
Engineering Library

image
การเปรียบเทียบผลการรับน้ำหนักทางทฤษฎีและจากการทดสอบของเสาสั้นรับแรงตามแนวแกน /
Author
ณัฐพล ไข่ศรศักดิ์.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.C15-06
Location
Engineering Library

image
การเพิ่มความเร็วในการประมวลผลการแบ่งส่วนภาพด้วยวิธีการแยกส่วนภาพและรวมภาพโดยใช้หน่วยประมวลผลกราฟฟิก /
Author
ประวิทย์ พิมพิศาล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ป378 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก๊สชีวภาพโดยใช้ถังหมักแบบหุ้มฉนวนในการหมักร่วมระหว่างมูลไก่และหญ้าเนเปียร์ /
Author
อุมาพร ข้อยุ่น.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP อ846ก 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การเพิ่มประสิทธิภาพของปั๊มน้ำแบบลูกสูบชักด้วยแอร์แว /
Author
วศิน สิรินันทเกตุ.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,
Call Number
Pro.re. No.A15-11
Location
Engineering Library

image
การเพิ่มปริมาณก๊าซชีวภาพโดยการปรับสภาพน้ำเสียจากการผลิตยางพาราแผ่นดิบด้วยขี้เถ้าไม้ยางพารา /
Author
คำภา สีภา.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ค374 2558
Location
Engineering Library

image
การเพิ่มสมรรถนะเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนด้วยการนำน้ำคอนเดนเสทกลับมาใช้ในการแลกเปลี่ยนความร้อนของคอนเดนเซอร์ /
Author
พิเศษ แสงทองอร่าม.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TH พ763 2558
Location
Engineering Library

image
การเลือกตำแหน่งที่ตั้งร้านสะดวกซื้อที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้แบบจำลองการจัดสรรลูกค้าให้ร้านค้าภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่นโดยใช้โปรแกรม ArcGIS /
Author
ไชยาวัฒน์ ตั้งอยู่ศิริ.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.C15-21
Location
Engineering Library

image
การแก้ปัญหาการจัดตารางการผลิตต่อเนื่องแบบผสม เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยวิธีการเคลื่อนที่ของฝูงอนุภาค /
Author
กฤษณรัช นิติสิริ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ก281 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การแปรผันลักษณะภัยแล้งเชิงอุทกวิทยาตามลำน้ำยม /cกนกพร สวัสดิ์ปรุ.
Author
กนกพร สวัสดิ์ปรุ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ก124 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การแยกซิลิกาจากองค์ประกอบที่ได้จากการเผาแกลบข้าวเหนียว (กข 6) ข้าวเหนียวเขาวง และข้าวหอมมะลิ (กข 105) /
Author
พนมกร จันทพล.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.I15-05 [2558]
Location
Engineering Library

image
การใช้เครื่องมือวัดเพื่อศึกษาพฤติกรรมของเสาเข็มเจาะ /
Author
กิติศักดิ์ ไลไธสง.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.C15-17
Location
Engineering Library

image
การใช้เถ้าจากโรงงานสุราเป็นวัสดุปอซโซลาน /
Author
ทศพร น้ำเพชร.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.C15-13
Location
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles