Search again

Found: 177  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประเมินศักยภาพของเขื่อนลำปาวสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยใช้แบบจำลอง WEAP /
Author
จักรกฤษณ์ อุปพงษ์.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.C15-03
Location
Engineering Library

image
การปรับปรุงและพัฒนาการไหลของอากาศภายในห้องความดันของเครื่องแช่เยือกแข็งประเภทใช้อากาศพ่นแบบสายพานต่อเนื่องในกระบวนการแช่เยือกแข็งกุ้ง /
Author
กันตินันท์ เผือกพันธ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ก389 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การปรับสภาพผิวโลหะอลูมิเนียมผสม เพื่อเพิ่มการยึดติดสี /
Author
วสุนันท์ ครองทรัพย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ว363 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากน้ำมันรำข้าวโดยกระบวนการไฮโดรแครกกิ้ง /
Author
กรกมล หิรัญรักษ์.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-14
Location
Engineering Library

image
การผลิตเอทานอลจากแกนข้าวโพดและเปลือกข้าวโพดโดยใช้น้ำร้อนในการปรับสภาพ /
Author
นนทิญา แพงสร้อย.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-12
Location
Engineering Library

image
การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดยางพาราโดยใช้เมทานอลเหนือวิกฤต /
Author
ฐากูร เสวิวัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ฐ162 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การพยากรณ์ราคารับซื้อปาล์มน้ำมันภายในประเทศไทย /
Author
พรรณพินิจ ขันตี.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.I15-09 [2558]
Location
Engineering Library

image
การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญต้นแบบเพื่อแนะนำค่าขีดจำกัดความเร็วบนถนนสายหลัก (กรณีศึกษา : เมืองขอนแก่น) /
Author
รัชมงคล คำมุลตรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TE ร345 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การพัฒนาเครื่องปั๊มน้ำลูกสูบชักพลังงานแสงอาทิตย์ /
Author
เชษฐทรัพย์ ทองคำใส.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,
Call Number
Pro.re. No.A15-14
Location
Engineering Library

image
การพัฒนาและทดสอบระบบบันทึกงานระยะไกล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรถตัดอ้อยขนาดเล็กแก่เกษตรกรไร่อ้อย /
Author
คมรักษ์ เชนชะนันท์.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,
Call Number
Pro.re. No.A15-08
Location
Engineering Library

image
การพัฒนาและศึกษาคุณลักษณะของวัสดุเซลลูโลสที่ปรับแต่งด้วยวิธีการทางกายและทางเคมี /
Author
อัจฉริยาภรณ์ พรมแสน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA อ513ก 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การพัฒนาโปรแกรมประเมินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการรถตัดอ้อยขนาดเล็ก /
Author
ธนวัฒน์ ทำรัมย์.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,
Call Number
Pro.re. No.A15-02
Location
Engineering Library

image
การระบุตัวตนของยานพาหนะอัตโนมัติสำหรับยานพาหนะในประเทศไทยโดยใช้ระบบจักรกลวิทัศน์ร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ /
Author
วิชญาภรณ์ รักธรรม.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.M15-01 2558
Location
Engineering Library

image
การลดความเร็วการไหลของอากาศในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟชนิดความหนาแน่นของข้อมูลสูงโดยการใช้สปอยเลอร์ /
Author
วรัญญา กันแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ว293 2558
Location
Central Library
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles