Search again

Found: 177  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
1ทศวรรษรางวัลเจ้าฟ้าไอที /
Published
คณะกรรมการ,
Call Number
T173.8 ห159 2558
Location
Engineering Library

image
Standard operating procedures (SOP) /
Author
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Published
ม.ป.พ.],
Call Number
Q180.55.M67 ส176 2558
Location
Education Library
Engineering Library
Nong Khai Campus Library
Architecture Library
Medical Library
Public Health Library

image
การคงประสิทธิภาพการบำบัดอากาศเสียโดยชุดถังปฏิกรณ์โปรยกรองชีวภาพแบบกวนชั้นตัวกลางต่ออนุกรมเพื่อกำจัดชีวมวลส่วนเกิน /
Author
อรุณ นาเทียมเขต.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD อ399 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ /
Author
กาญจนา กาญจนสุนทร
Published
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,
Call Number
TS156 ก425 2558
Location
Engineering Library

image
การคัดเลือกระบบขนส่งสาธารณะในเมืองขอนแก่นเบื้องต้น /
Author
ฐาปกร สร้อยคำ.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.C15-26
Location
Engineering Library

image
การจัดการทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการ = Integrated water resources management /
Author
วินัย ศรีอำพร kku-en.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TC313.T5 ว621 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การจำลองการไหลและการปนเปื้อนมลสารของน้ำใต้ดินในพื้นที่โปรเจคกรีน /
Author
ชาญชล มุกดาธนโชติ.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,
Call Number
Pro.re. No.A15-05
Location
Engineering Library

image
การซ่อมแซมคอนกรีตและการบำรุงรักษา = Concrete repair and maintenance illustrated /
Author
Emmons, Peter H.
Published
อินเตอร์พับลิชชิ่งเอ็นเตอร์ไพรส์,
Call Number
TA681 อ899 2558
Location
Engineering Library

image
การทดสอบอัตราการซึมลึกของดินภาคสนามในจังหวัดมหาสารคาม /
Author
กิตตินันท์ หลาบสีดา.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.C15-25
Location
Engineering Library

image
การทดสอบอัตราการซึมลึกของดินภาคสนามในจังหวัดอุดรธานี /
Author
ไชยกมล ตะรุวรรณ.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.C15-24
Location
Engineering Library

image
การนำวัสดุผิวทางกลับมาปรับปรุงคุณภาพเพื่อใช้เป็นชั้นรองพื้นทาง : กรณีศึกษาบริเวณถนนสาย ขก 4008 แยกทางหลวง 2062 บ้านเหล่านาดี อำเภอมัญจาคีรี จ.ขอนแก่น /
Author
อุกฤษณ์ อุปัชฒาใต้.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.C15-16
Location
Engineering Library

image
การบริการส่งน้ำแข็งหลอดจากโรงงานผลิตน้ำแข็งไปยังร้านค้าโดยรถส่งน้ำแข็ง /
Author
ณัฐพงศ์ ศรีสุวรรณ์.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.C15-36
Location
Engineering Library

image
การบริหารคุณภาพโครงการก่อสร้าง กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างอาคาร 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ณัฐวุฒิ ชนไฮ.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.C15-38
Location
Engineering Library

image
การบริหารตารางเวลาอาคาร 50 ปี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ธารินทร์ ปัญญา.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.C15-22
Location
Engineering Library

image
การบันทึกแม่เหล็กที่มีไมโครเวฟช่วยในแผ่นบันทึกข้อมูลแบบประสมที่มีการคัปปลิงแลกเปลี่ยนสำหรับการบันทึกแม่เหล็กแบบตั้งฉาก /
Author
นฤมล วรรณวงค์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC น276 2558
Location
Central Library
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles