Search again

Found: 480  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาบันทึกทางการพยาบาลและตัวชี้วัดระดับความรุนแรงการเจ็บป่วยในผู้ป่วยบาดเจ็บ /
Author
อนุสรณ์ อุระ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT อ231 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
การศึกษาผลลัพธ์ทางสุขภาพและความเป็นธรรมทางสุขภาพ (ฉบับปรับปรุง) /
Author
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
Published
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,
Call Number
RA ก522 2558
Location
Central Library

image
การศึกษาผลลัพธ์ทางสุขภาพและความเป็นธรรมทางสุขภาพ /
Published
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,
Call Number
RA ก522 2558
Location
Central Library

image
การศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศสุขภาพของผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา /
Author
ชลธิชา ดินขุนทด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ช224 2558
Location
Central Library

image
การศึกษาภาวะโภชนาการในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง : รายงานการวิจัย = Study of nutritional status of persons with chronic kidney disease /
Author
กล้าเผชิญ โชคบำรุง
Published
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC903 ก312 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
การศึกษาฤทธิ์ต้านอักเสบและสมานแผลในพืชพื้นบ้านไทย /
Author
พงศ์ปณต ร่วมแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QV พ126 2558,RM พ126 2558
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การศึกษาลำดับสารพันธุกรรมของโรคเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้างเอเชียจากตัวอย่างอวัยวะและตัวอย่างจากการกวาดงวง /
Author
บพิธ ปุยะติ.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF บ138 2558
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
พรพนา ผาเพ็ญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธาณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA พ246 2558,WA พ246 2558
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles