Search again

Found: 450  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
เอกสารนโยบายและการจัดการปัญหากัญชา : กรณีศึกษาประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา : รายงานการวิจัย /
Author
มานพ คณะโค.
Published
เครือข่ายพัฒนาวิชาการและข้อมูลสารเสพติด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV5822.M3 ม443 2558,QV77.7 ม443 2558
Location
Central Library
Medical Library

image
แก่ไปไม่ป่วย = Health is wealth /
Author
หมอโอ๋.
Published
DoubleDays pub.,
Call Number
RA776.95 ห183 2558
Location
Central Library

image
แนวคิดหลักในเวชศาสตร์ครอบครัว /
Author
วริสรา ลุวีระ kku-m.
Published
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WB110 ว329 2558,R729.5.G4 2558
Location
Central Library
Medical Library

image
แนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา /
Published
สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
RC311.1 น927 2558,WF200 น927ด 2558
Location
Central Library
Medical Library

image
แนวทางการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น : กรณีศึกษาวัยรุ่นในเขตชนบทแห่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น /
Author
รักเกล้า มีศิล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ร281 2558
Location
Central Library

image

image
แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตบริการสุขภาพที่ 7 /
Author
ทวีศักดิ์ ตรีภพ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK ท194 2558,WU ท194 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
โครงการการพัฒนาแนวทางอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพ : รายงานฉบับสมบูรณ์ /
Author
เดือนเด่น นิคมบริรักษ์.
Published
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,
Call Number
RA ด933 2558
Location
Central Library

image
โครงร่างวิศวกรรมเนื้อเยื่อจากวัสดุพอลิเมอร์ = Tissue engineering scaffolds from polymeric materials /
Author
จิรัฐ มีเสน
Published
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
Call Number
QS525 จ527 2558,R857.T55 2558
Location
Central Library
Dentistry Library
Medical Library
Public Health Library

image
โภชนาการเด็กร่วมสมัย 2015 /
Published
ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย,
Call Number
RJ206 ภ922น 2558,WS115 ภ922น 2558
Location
Central Library
Medical Library

image
โรคกระดูกสันหลังเสื่อม = Degenerative spine disease /
Author
กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย Kku-m.
Published
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RD768 ก671ร 2558,WE727 ก671 2558
Location
Central Library
Medical Library

image
โรงเรียนวิถีชุมชนท้องถิ่นกับการเสริมสร้างสุขภาวะ /
Author
อังศุมารินทร์ อังสนันท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ493ร 2558
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles