Search again

Found: 163  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนักของเด็กวัยเรียน อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี /
Author
นิศากร ภูริชวรเสฎฐ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA น688 2558
Location
Central Library

image
ผลของโปรแกรมการพยาบาลโดยยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อการปรับตัวของมารดาผ่าตัดคลอดบุตรครรภ์แรกและการสนับสนุนของครอบครัว /
Author
จันทิยา เนติวิภัชธรรม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG จ285 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมการป้องกันอาการหอบหืดกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคหืด/
Author
อัมรา ศิริทองสุข.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ565 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการรับรู้พฤติกรรมการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดของมารดาและภาวะสุขภาพของทารกคลอดก่อนกำหนด /
Author
เดือนเพ็ญ บุญมาชู.
Published
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ด935 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจครอบครัวต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของครอบครัวกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
อภิญญา ลุนนากัน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ253ล 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ด้วยวีดิทัศน์และคู่มือต่อระดับความเข้มข้นของเลือดและพฤติกรรมการรับประทานยาและอาหารในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางที่มาฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลแม่และเด็ก นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลา...
Author
หงสะหมุด พมมะจัน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ห116 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสำเร็จการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม /
Author
เอกรัฐ ทองเต็ม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ879ผ 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อระดับความดันโลหิต ดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอวในผู้ที่มีภาวะ Prehypertension /
Author
กมลธร วัสสา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ก136ผ 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
พฤติกรรมการควบคุมอาหารเกลือโซเดียมสูงของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลมโหสด ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
ทองชนะ สุวันลาสี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ท257 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
สุจรรยา ทิพย์มณี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ส748 2558,WA ส748 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
พฤติกรรมการบริโภคขนมและปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคขนมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น กรณีศึกษาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
อนวัช ภูทองนาค.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ อ162 2558,WB อ162 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายของผู้สูงอายุที่มีและไมมีภาวะโภชนาการเกินในตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชศรีมา /
Author
วนิษฐา ปักษีเลิศ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WT ว176 2558,วพ674
Location
Central Library
Public Health Library

image
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่มชม จังหวัดมหาสารคาม /
Author
อดิษา สังขะทิพย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX อ131 2558,WS อ131 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ประภัสสร ขจรพิพัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ป338ภ 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
ระดับการทำงานและความเข้มข้นของเอนไซม์ไมอีโลเพอร์ออกซิเดสในน้ำลายและน้ำเหลืองร่องเหงือกในระยะต่าง ๆ ของการรักษาปริทันต์ /
Author
อมลรุจี คำพิชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK อ297 2558,WU อ297 2558
Location
Central Library
Dentistry Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles