Search again

Found: 163  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความล่าช้าของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) /
Author
วิลาพรรณ แยงมาลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธาณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ669,WF ว717 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคเครือข่ายสุขภาพบัวแดง ภักดีสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ /
Author
รัชนีกรณ์ ปาทา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ร334ป 2558
Location
Central Library

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผู้ปกครองในการพาบุตรปากแหว่งเพดานโหว่เข้ารับการผ่าตัดรักษาล่าช้า /
Author
วรินทร อึ้งสำราญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RD ว329ป 2558,WV ว329 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคปริทันต์ของผู้สูงอายุ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ /
Author
เพ็ญศิริ มีวรรณี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WU พ912 2558,วพ709
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการขาดการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
จุฬาลักษณ์ สายสุด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC จ684จ 2558,WF จ684 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ความพร้อมในระยะเปลี่ยนผ่านของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน /
Author
ครองสิริ เพิ่มศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ค155 2558,วพ696
Location
Central Library
Nursing Library

image
ปัจจัยที่มีคสวามสัมพันธ์กับการป่วยวัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวาน จังหวัดยโสธร/
Author
ภานุวัฒน์ บุญโญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WF ภ448 2558,วพ644
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการระบบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกและบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดมหาสารคาม /
Author
อารีภรณ์ โพธิบัติ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA อ661 2558,WA อ661 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีผลต่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดขอนแก่น /
Author
สุรชัย พิมหา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ส847ป 2558,W ส847 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการไม่บริโภคอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีของผู้ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในโครงการพัฒนาสาธารณสุขเพื่อการตรวจคัดกรอง ตรวจวินิจฉัยและบริการจัดการผู้...
Author
ฐิติมา แสนเรือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ฐ351 2558,WI ฐ351 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี /
Author
จันทิภา ผองสุวรรณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WU จ284 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีผลต่อภาระของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคพาร์กินสินที่เข้ารับการตรวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก /
Author
วัชรากร ประนิล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ว384ป 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำงานเป็นทีมของพยาบาลวิชาชีพงานเบาหวานและความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลในเครือข่ายบริการที่ 8 กระทรวงสาธารณสุข /
Author
เนื้อทิพย์ หมู่มาก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT น882 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนิเทศทางการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลชุมชนเครือข่ายบริการที่ 10 กระทรวงสาธารณสุข /
Author
สวัสดิ์ แสงสันต์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ส413 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในศูนย์ดูแลต่อเนื่อง จังหวัดอุดรธานี /
Author
จินตนา ศรีสร้างคอม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT จ438 2558
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles