Search again

Found: 163  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ระบบการดูแลสุขภาพชุมชนสำหรับผู้ป่วยระยะท้ายในบริบทอีสาน /
Author
อาริยา สอนบุญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT อ657 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
รูปแบบธุรกิจบริการของธุรกิจตัวแทนบริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของจังหวัดขอนแก่น /
Author
กิตติ์ธนทัต สุพรรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ก673ร 2558
Location
Central Library

image
ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดเดี่ยวและสารผสมจากใบหม่อน เหง้าขมิ้นชัน แก่นมะหาดและเห็ดหอม /
Author
วันวิสาข์ บุญสินชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS ว436 2558
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
วิทยาการระบาดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารในประเทศไทย /
Author
นันทิพัฒน์ พัฒนโชติ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC น429 2558,WI น429 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
วิวัฒนาการของพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี = Evolution of Liver Fluke & Cholangiocarcinoma /
Author
ธิดารัตน์ บุญมาศ.
Published
โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา,
Call Number
QL391.P7 ธ582 2558,QX353 ธ582 2558
Location
Central Library
Medical Library

image
ศักยภาพของข้าวสีพันธุ์ไทยในการต้านภาวะเครียดออกซิเดชั่นและการต้านอักเสบในหนูไมซ์ /
Author
วิลัดดา สินทร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS ว715 2558
Location
Central Library

image
สถานการณ์การสั่งใช้ยาป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานในโรงพยาบาลชุมชน /
Author
วัชรวรรณ ขอบคุณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ว379 2558
Location
Central Library

image
สถานการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริโภคเครื่องดื่มผสมคาเฟอีนของเกษตรกรชาวไร่อ้อยในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
จีรภา สุวรรณศรี
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX จ557 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
สภาพสิ่งแวดล้อมภายในครัวเรือนและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะในอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ /
Author
ภาณุพงษ์ แก้ววิเศษ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธาณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ภ432 2558,WJ ภ432 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์กลาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว /
Author
พงเพชร หาดาวเฮือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT พ111 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
สมรรถนะของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลของรัฐที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
คำมี สุวรรณคำ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ค375 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
สมรรถนะของหัวหน้าหอผู้ป่วยต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการพยาบาลในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลศูนย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
นิตยา ธีรวิโรจน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT น577ส 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
สัดส่วนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่มีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบีภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีแบบเร่งรัด /
Author
อัญญาณี สิมะรักษ์อำไพ.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR อ532 2558,QW อ532 2558
Location
Central Library
Medical Library

image
สิ่งคุกคามสุขภาพของช่างเชื่อมโลหะและการจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพของสถานประกอบกิจการเชื่อมประสานโลหะในเขตเทศบาลนครขอนแก่น /
Author
เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
T ฟ733ส 2558,WA ฟ733ส 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
สุขภาพจิตของผู้หญิงไทยที่เปลี่ยนศาสนาจากพุทธเป็นอิสลามในบริบทอีสาน /
Author
สรวงสุดา เจริญวงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
BP ส341 2558
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles