Search again

Found: 100  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ผลของโปรแกรมการพยาบาลโดยยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อการปรับตัวของมารดาผ่าตัดคลอดบุตรครรภ์แรกและการสนับสนุนของครอบครัว /
Author
จันทิยา เนติวิภัชธรรม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG จ285 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการรับรู้พฤติกรรมการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดของมารดาและภาวะสุขภาพของทารกคลอดก่อนกำหนด /
Author
เดือนเพ็ญ บุญมาชู.
Published
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ด935 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจครอบครัวต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของครอบครัวกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
อภิญญา ลุนนากัน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ253ล 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ด้วยวีดิทัศน์และคู่มือต่อระดับความเข้มข้นของเลือดและพฤติกรรมการรับประทานยาและอาหารในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางที่มาฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลแม่และเด็ก นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลา...
Author
หงสะหมุด พมมะจัน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ห116 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสำเร็จการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม /
Author
เอกรัฐ ทองเต็ม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ879ผ 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อระดับความดันโลหิต ดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอวในผู้ที่มีภาวะ Prehypertension /
Author
กมลธร วัสสา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ก136ผ 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่มชม จังหวัดมหาสารคาม /
Author
อดิษา สังขะทิพย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX อ131 2558,WS อ131 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ระดับการทำงานและความเข้มข้นของเอนไซม์ไมอีโลเพอร์ออกซิเดสในน้ำลายและน้ำเหลืองร่องเหงือกในระยะต่าง ๆ ของการรักษาปริทันต์ /
Author
อมลรุจี คำพิชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK อ297 2558,WU อ297 2558
Location
Central Library
Dentistry Library

image
ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดเดี่ยวและสารผสมจากใบหม่อน เหง้าขมิ้นชัน แก่นมะหาดและเห็ดหอม /
Author
วันวิสาข์ บุญสินชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS ว436 2558
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
วิทยาการระบาดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารในประเทศไทย /
Author
นันทิพัฒน์ พัฒนโชติ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC น429 2558,WI น429 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
วิวัฒนาการของพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี = Evolution of Liver Fluke & Cholangiocarcinoma /
Author
ธิดารัตน์ บุญมาศ.
Published
โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา,
Call Number
QL391.P7 ธ582 2558,QX353 ธ582 2558
Location
Central Library
Medical Library

image
ศักยภาพของข้าวสีพันธุ์ไทยในการต้านภาวะเครียดออกซิเดชั่นและการต้านอักเสบในหนูไมซ์ /
Author
วิลัดดา สินทร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS ว715 2558
Location
Central Library

image
สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์กลาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว /
Author
พงเพชร หาดาวเฮือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT พ111 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
สมรรถนะของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลของรัฐที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
คำมี สุวรรณคำ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ค375 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
สัดส่วนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่มีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบีภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีแบบเร่งรัด /
Author
อัญญาณี สิมะรักษ์อำไพ.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR อ532 2558,QW อ532 2558
Location
Central Library
Medical Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles