Search again

Found: 551  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การวิเคราะห์ข้อสอบและคะแนนสอบเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมชุมชนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
อาภากร สิงห์ปรีชา.
Published
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp อ634 2558
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิภาพของยา Roflumilast สำหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง /
Author
ธนารักษ์ ชุมผาง.
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ธ247 2558
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลในการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องโรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
พรเพ็ญ โพดาพล
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG พ252ก 2558
Location
Nursing Library

image
การวิเคราะห์ปริมาณด๊อกซีไซคลินในตำรับยาโดยอาศัยการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับกรีนรีเอเจ้นต์ด้วยเทคนิคยูวีวิสิเบิลสเปคโตโฟโตเมตรี /
Author
ทัณฑิกา แก้วสูงเนิน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS ท341 2558
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอาการปวดหลังส่วนล่างในขั้นตอนการดำนา /
Author
เพชรรัตน์ แก้วดวงดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RD พ877 2558,WE พ877 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการตรวจด้วยแถบตรวจปัสสาวะกับการเพาะเชื้อจากปัสสาวะ = Comparative analysis of urine dipstick and urine culture /
Author
ศิรินาถ ยางป้อม.
Published
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt ศ459 2558
Location
Associated Medical Sciences Library

image

image
การวิเคราะห์และวางแผนการให้โภชนบำบัด/โภชนศึกษาผู้ป่วยก่อนผ่าตัดของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย = Analysis and nutrition assessment in pre-operati...
Author
จิตติพร วิชิตธงไชย.
Published
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WG169 จ424ก 2558
Location
Medical Library

image
การศึกษาการทบทวนการใช้ยาต้านเกล็ดเลือด Ticagrelor ณ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
เกศราภรณ์ เกียรติสถิตกุล.
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ก773ก 2558
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image

image
การศึกษาการใช้ค่า INR ในการติดตามการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจด้วยยา Warfarin /
Author
จีรศักดิ์ วิจิตร.
Published
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt จ563 2558
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การศึกษาการใช้แนวปฏิบัติการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะเล็กน้อยแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา /
Author
วริศรา ปั่นทองหลาง
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RD ว329 2558
Location
Nursing Library

image

image
การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีและฤทธิ์กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในเซลล์เพาะเลี้ยงไฟโบรบลาสต์ของสารสกัดคอลลาเจนจากหนังปลาดุกด้าน หนังปลาบึกและหนังปลาแซลมอน /
Author
วิไลลักษณ์ สุกใส.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS ว734 2558
Location
Central Library

image
การศึกษาตัวแบบทำนายสถานการณ์การแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดของประเทศไทย /
Author
พูนรัตน์ ลียติกุล.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV พ852 2558,QV พ852 2558
Location
Central Library
Medical Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles