Search again

Found: 151  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ผลของการศึกษาหาความรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน (Mbi) ที่มีต่อวิถีทางมโนมติ และข้อโต้แยงทางวิทยาศาสตร์ เรื่องกรด-เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /
Author
สุธาสินี เหลืองกิจไพบูลย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ส784ผ 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่องระบบภายในร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /
Author
ปาจรีย์รักษ์ ถนอมทรัพย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QM ป542ส 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก /
Author
นาถธิดา จันดก.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
T น464 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง ระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 /
Author
อุษณีย์ มณีรัตน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QH อ863 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนแท็บเล็ตแอพพลิเคชั่นที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 /
Author
อรวรรณ สิทธิสาร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA อ373ผ 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้มัลติมีเดียแบบเปิดที่ส่งเสริมเมนทอลโมเดลเรื่องเรขาคณิต สำหรับผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา /
Author
ชลธิชา มายอด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ช224ผ 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิดบนเครือข่ายที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา /
Author
ศักดรินทร์ ขามธาตุ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Q ศ319 2558,วพ633
Location
Central Library
Education Library

image
พจนานุกรมหัตถกรรมเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน /
Author
วิบูลย์ ลี้สุวรรณ.
Published
เมืองโบราณ,
Call Number
TT113 ว634 2558
Location
Education Library

image
พลังสีบำบัด = Colour therapy /
Published
นานมีบุคส์,
Call Number
RZ414.6 พ453 2558
Location
Education Library

image
พิชิตคณิตศาสตร์ CU-AAT /
Author
กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์.
Published
ด็อกเตอร์มิ้นท์,
Call Number
QA43 ก432พ 2558
Location
Education Library

image
รวมสูตรติวคณิต!พิชิตAdmissionและเตรียมตัวสอบม.4-5-6 /
Author
ทวินันท์ อยู่สุนทร.
Published
สมาร์ทอินเทลลิเจนท์,
Call Number
QA135.6 ท197 2558
Location
Education Library

image
ลักษณะการคิดเกี่ยวกับการประมาณค่าของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหา /
Author
ศิวารักข์ พรหมรักษา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ศ555 2558
Location
Central Library
Education Library

image
สถิติฉบับการ์ตูน /
Author
โองามิ, ทาเคฮิโกะ.
Published
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น),
Call Number
QA276 อ967 2558
Location
Education Library

image
สถิติประยุกต์ : ปฐมบทแห่งการวิจัยทางสังคม = Statistics /
Author
ธีระ สินเดชารักษ์.
Published
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call Number
HA29.5.T5 ธ662 2558
Location
Central Library
Education Library

image
สถิติพื้นฐาน /
Author
ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์.
Published
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA276 ช358 2558
Location
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles