Search again

Found: 37  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การเตรียม AC/TiO2 โดยใช้ลิกนินเป็นสารตั้งต้นของ Activated carbon /
Author
ภานุพงศ์ โฉมจังหรีด.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-05
Location
Engineering Library

image
การเตรียมของตัวเก็บประจุที่มีวัสดุคอมโพสิตถ่านกัมมันต์ไม้ยางพาราและไททาเนียมไดออกไซด์ /
Author
พิชยา นิตย์นิธิพฤทธิ์.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-11
Location
Engineering Library

image
การเตรียมพรีไบโอติกจากกากมะพร้าวโดยกระบวนการทางเอนไซม์และการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ = Prebiotic preparation from copra meal by enzymatic process and quality testing /
Author
สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์.
Published
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
QP144.F85 ส773 2558
Location
Central Library

image
การใช้เถ้าลอยจากหม้อต้มไอน้ำในการบำบัดสีของน้ำทิ้งด้วยกระบวนการดูดซับ : กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษ /
Author
ฐิติมา นิกรสังขพินิจ.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-19
Location
Engineering Library

image
การไฮโดรไลซิสหญ้าเนเปียร์โดยใช้กรดและด่าง /
Author
ธนวัฒน์ ตรันเจริญสิน.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-22
Location
Engineering Library

image
ขั้วแคโทดจากนาโนคาร์บอนรูปทรงหัวหอมสำหรับแบตเตอรี่อลูมิเนียมอากาศ /
Author
ธนรักษ์ เยี่ยมพนมคุณ.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-18
Location
Engineering Library

image
ความเป็นไปได้ของกระบวนการการเติมโอโซนในการปรับปรุงการกำจัดแมงกานีสในน้ำ /
Author
สุนิสา จงดี.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-07
Location
Engineering Library

image
คุณลักษณะของพอลิเมอร์จำรูปร่างชนิดใหม่ได้จากอีพ็อกซี/น้ำมันเม็ดมะม่วงหิมพานต์เสริมแรงด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์ /
Author
จิตติมา คงขลิก.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-20
Location
Engineering Library

image

image
ผลของการห่อหุ้มเซลล์โปรไบโอติกร่วมกับพรีไบโอติกต่อการเหลือรอดชีวิตของโปรไบโอติกในโยเกิร์ตรสธรรมชาติและในสภาวะกระเพาะอาหาร-ลำไส้จำลอง /
Author
วิลาวัลย์ เสือทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR ว719 2558
Location
Central Library

image
ผลของการใช้ถ่านชีวภาพต่อคุณภาพดินนา ผลผลิตข้าว การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและศักยภาพในการทำให้เกิดโลกร้อน /
Author
นิภา ธรรมโสม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S น622 2558
Location
Central Library

image
ผลของพอลิเอทิลีนไกลคอลและแมนนิทอลต่ออัตราการรอดชีวิตของข้าว /
Author
พีระศักดิ์ เนติศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB พ799 2558
Location
Central Library

image
ผลของสภาวะการทอดด้วยลมร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและปริมาณอะคริลาไมค์ของมันเทศทอด /
Author
กรันต์ ถ้ำแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ก241 2558
Location
Central Library

image
ผลของอุณหภูมิสำหรับการแคลไซน์ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีผลต่อคุณลักษณะและประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา OMS-2 ต่อการย่อยสลายโทลูอีนและเบนซีน /
Author
กุลภัสสร์ พงษ์บริบูรณ์.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-17
Location
Engineering Library

image
ผลของอุณหภูมิในการแคลไซน์ต่อตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงไททาเนียมไดออกไซด์ที่ถูกเจือด้วยไนโตรเจนและประสิทธิภาพในการย่อยสีรีแอคทีฟ (สีแดง เบอร์ 120) /
Author
อจลา อนันต์พินิจวัฒนา.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-16
Location
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles