Search again

Found: 35  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ความรุนแรงต่อภรรยาของผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ดื่มสุราตามการรับรู้ของภรรยา /
Author
พัฒนี ศรีโอษฐ์.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ495,HV พ535ค 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้การรับรู้ปัจจัยเสี่ยงและคุณลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบของประชาชนวัยผู้ใหญ่ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
แนวพระจันทร์ ศรีหาวงส์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC น928ค 2558
Location
Nursing Library

image
บทบาทของวิทยาลัยปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีต่อโครงการแก่ไขปญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่น /
Author
ภิญญาวีณ์ วัฒนโรจน์ดำรง..
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต .สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ535
Location
Central Library

image
ประสบการณ์ของผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม /
Author
จุฑารัตน์ เสาวพันธ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ488,RC จ631ท 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการขาดการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
จุฬาลักษณ์ สายสุด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC จ684จ 2558,WF จ684 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อเนื้อสุกรอนามัยในจังหวัดขอนแก่น /
Author
ชนิดาพร เรืองวงค์วิทยา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF ช152ป 2558
Location
Central Library

image
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์ กรณีศึกษา จังหวัดบึงกาฬ/
Author
สุภาวณี วารีศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ375
Location
Central Library

image
ผลของการห่อหุ้มเซลล์โปรไบโอติกร่วมกับพรีไบโอติกต่อการเหลือรอดชีวิตของโปรไบโอติกในโยเกิร์ตรสธรรมชาติและในสภาวะกระเพาะอาหาร-ลำไส้จำลอง /
Author
วิลาวัลย์ เสือทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR ว719 2558
Location
Central Library

image
ผลของการใช้ถ่านชีวภาพต่อคุณภาพดินนา ผลผลิตข้าว การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและศักยภาพในการทำให้เกิดโลกร้อน /
Author
นิภา ธรรมโสม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S น622 2558
Location
Central Library

image
ผลของพอลิเอทิลีนไกลคอลและแมนนิทอลต่ออัตราการรอดชีวิตของข้าว /
Author
พีระศักดิ์ เนติศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB พ799 2558
Location
Central Library

image
ผลของสภาวะการทอดด้วยลมร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและปริมาณอะคริลาไมค์ของมันเทศทอด /
Author
กรันต์ ถ้ำแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ก241 2558
Location
Central Library

image
ผลของสารสกัดกระเทียมหมักต่อการเรียนรู้และความจำและฤทธิ์ต้านการอักเสบในหนูทดลองที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยโปรตีนบีต้าแอมีลอยด์ /
Author
นุชรีพร นิลเลิศ.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC น728 2558,WT น728 2558
Location
Central Library
Medical Library

image
ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนโซเชียลมีเดียที่ส่งเสริมเมนทอลโมเดลแบบผู้เชี่ยวชาญวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น สำหรับระดับมัธยมศึกษา/
Author
เพ็ญนภา คำแพง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลกยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ196,วพEd0064
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนักของเด็กวัยเรียน อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี /
Author
นิศากร ภูริชวรเสฎฐ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA น688 2558
Location
Central Library

image
ระบบการดูแลสุขภาพชุมชนสำหรับผู้ที่มีภาวะเรื้อรัง /
Author
จารุณี สรกฤช.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC จ322ร 2558
Location
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles