Search again

Found: 380  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิด้วยการเลือกลำดับที่ของชุดตัวอย่าง 2 ครั้ง เมื่อจัดลำดับแบบสมบูรณ์ /
Author
ชัยณรงค์ เพียรภายลุน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ช383ก 2558
Location
Central Library

image
การส่งผ่านแบบระยะทางเท่ากันโดยอาศัยระยะทางแบบไม่เชิงเส้น /
Author
ปาริชาติ ภูภักดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ป554ส 2558
Location
Central Library

image
การส่งเสริมความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการสร้างแบบจำลองเรื่องระบบสุริยะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคโนโลยีแบบเสมือนจริง (AR) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โ...
Author
ปักษา จันเหว่า.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QB ป519 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การหาค่าต่ำสุดของฟังก์ชันนอนเซพพาราเบิลหลายตัวแปรโดยวิธีค้นอย่างมีรูปแบบเชิงประชากร /
Author
นิตยา ศรีอาภรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA น578ห 2558
Location
Central Library

image
การหาเปอร์เซ็นต์การแตกหักของเมล็ดข้าวสารโดยการประมวลผลภาพดิจิทัล /
Author
ฉลาดชัย ศิริวงศ์กุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S ฉ165 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การอบแห้งผักและการหาความชื้นสมดุลภายใต้สุญญากาศ /
Author
สิริธร สุภาคาร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ส731ค 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การอบแห้งพริกด้วยเครื่องอบแห้งอินฟราเรดสุญญากาศ /
Author
เอกพล มนตรี.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP อ878 2558
Location
Engineering Library

image
การออกแบบวงจรควบคุมปั้มน้ำสำหรับครัวเรือนโดยการใช้ไทแอก /
Author
อัครพล โพธิ์ทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TJ อ476 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การออกแบบหนังสือภาพถ่ายเชิงสารคดีเพื่อสะท้อนการปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของชนเผ่าม้งเมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว เรื่องวิถีม้งแห่งหลวงพระบาง /
Author
พงศ์พล รงรอง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z พ129 2558
Location
Central Library

image
การออกแบบโครงข้อหมุนอัตโนมัติโดยเป็นอิสระจากโครงสร้างฐาน /
Author
คมสัน โพนสัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ค152 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การออกแบบโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เพื่อสนับสนุนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน /
Author
กตัญญุตา บางโท.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ก122อ 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การเตรียมและการศึกษาสารประกอบแคลเซียมจากเปลือกหอยเชอรี่เพื่อการสังเคราะห์วัสดุชีวภาพ /
Author
ภาณุ ลีลาถาวรชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ภ431 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีรูปแบบของแบบทดสอบและวิธีการให้คะแนนแตกต่างกัน /
Author
ครองขวัญ เคยชัยภูมิ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Q ค155 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้เมทไธโอนีนสมุนไพรและเมทไธโอนีนสังเคราะห์ต่อสมรรถนะการผลิตในสุกรอนุบาล /
Author
กีรติ คำสมหมาย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ก695ก 2558
Location
Central Library

image
การเปรียบเทียบผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของหน่วยงานราชการด้วยวิธี Energy rating factor (ERF) และวิธี energy utilization index (EUI) กรณีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
มยุรี สีนอเนตร.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ม189 2557
Location
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles