Search again

Found: 380  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาอิทธิพลการโคจรของดวงอาทิตย์ที่มีต่ออุณหภูมิอากาศในอาคารในจังหวัดขอนแก่น /
Author
ศรายุทธ แก้วกลม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ศ167ก 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
การศึกษาเกี่ยวกับมุมมองความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ ผ่านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดว...
Author
ชลลดา ศรีทวีกาศ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Q ช227ก 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาเกี่ยวกับมุมมองความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ผ่านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสต...
Author
เบญจมาศ บุตรจันทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Q บ784 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาเกี่ยวกับมุมมองความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์และการเคลื่อนที่แบบวงกลมที่ผ่านการจัดการเรี...
Author
ประภัสสร เศรษฐา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Q ป338 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาแนวทางการป้องกันความร้อนผ่านกรอบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงานกรณีศึกษา : อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
โสภิดา พิมพาเพียร
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LG ส986 2558
Location
Architecture Library

image
การสร้างแนวคิดรูปแบบบัตรเครดิตในอุดมคติโดยใช้เทคนิคการสร้างผังภาพผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง /
Author
นันทพร สีสัตย์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HG น419ก 2558
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
การสลายตัวของลิกนินด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มัล /
Author
ศิรวิชญ์ แสงนาค.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TS ศ439 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การสังเคราะห์ขั้วตัวเก็บประจุความจุสูงจากแมงกานีสไดออกไซด์ /
Author
ปตฤณฑ์ ทักษิณ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ป149 2558
Location
Central Library

image
การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาการเจือโลหะทองแดงบนเหล็กประจุศูนย์ขนาดนาโนเมตรที่ถูกเสริมด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงไททาเนียมไดออกไซด์ด้วยวิธีใหม่ต่อการกำจัดไนเตรท /
Author
นลินี กระแสร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP น287ก 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การสังเคราะห์วัสดุนาโนคาร์บอนโดยใช้แผ่นสแตนเลสเกรด 304 เป็นตัวรองรับและตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยวิธีการเผาไหม้ของเปลวไฟและวิธีตกสะสมไอ /
Author
สายฝน เครือหงส์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ส661 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การสังเคราะห์เสียงซออู้ด้วยกรรมวิธีการระบุเอกลักษณ์ระบบ /
Author
ปกาศิต มาหลิน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ML ป117 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การสังเคราะห์แมงกานีสออกไซด์โดยไม่ผ่านการเผาและการประยุกต์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) /cอัมรา ยอดสง่า.
Author
อัมรา ยอดสง่า.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD อ565 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การสังเคราะห์และสมบัติแม่เหล็กของอนุภาคนาโนสตรอนเทียม ไททาเนต (SrTi1-xMxO3,M=Fe, Coและ Ni) เตรียมโดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล /
Author
อรรถพล กาฬพันธุ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA อ357ก 2558
Location
Central Library

image
การสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์โดยไม่เผา ด้วยการเตรียมโดยวิธีไฮโดรเทอร์มอลในการบำบัดสีรีแอคทีฟ(lสีแดง เบอร์ 120) และสารอะลาคลอร์ : โดยศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาในการบ่ม /
Author
ทศพร สุวรรณเรือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ท237 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การสำรวจระดับความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เลขยกกำลัง ในชั้นเรียนที่ใช้การสอนด้วยวิธีการแบบเปิด /
Author
ธวัตรชัย เดนชา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ธ397ก 2558
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles