Search again

Found: 236  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาการเจือโลหะทองแดงบนเหล็กประจุศูนย์ขนาดนาโนเมตรที่ถูกเสริมด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงไททาเนียมไดออกไซด์ด้วยวิธีใหม่ต่อการกำจัดไนเตรท /
Author
นลินี กระแสร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP น287ก 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การสังเคราะห์วัสดุนาโนคาร์บอนโดยใช้แผ่นสแตนเลสเกรด 304 เป็นตัวรองรับและตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยวิธีการเผาไหม้ของเปลวไฟและวิธีตกสะสมไอ /
Author
สายฝน เครือหงส์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ส661 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การสังเคราะห์เสียงซออู้ด้วยกรรมวิธีการระบุเอกลักษณ์ระบบ /
Author
ปกาศิต มาหลิน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ML ป117 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การสังเคราะห์แมงกานีสออกไซด์โดยไม่ผ่านการเผาและการประยุกต์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) /cอัมรา ยอดสง่า.
Author
อัมรา ยอดสง่า.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD อ565 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การสังเคราะห์และสมบัติแม่เหล็กของอนุภาคนาโนสตรอนเทียม ไททาเนต (SrTi1-xMxO3,M=Fe, Coและ Ni) เตรียมโดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล /
Author
อรรถพล กาฬพันธุ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA อ357ก 2558
Location
Central Library

image
การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิด้วยการเลือกลำดับที่ของชุดตัวอย่าง 2 ครั้ง เมื่อจัดลำดับแบบสมบูรณ์ /
Author
ชัยณรงค์ เพียรภายลุน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ช383ก 2558
Location
Central Library

image
การส่งผ่านแบบระยะทางเท่ากันโดยอาศัยระยะทางแบบไม่เชิงเส้น /
Author
ปาริชาติ ภูภักดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ป554ส 2558
Location
Central Library

image
การส่งเสริมความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการสร้างแบบจำลองเรื่องระบบสุริยะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคโนโลยีแบบเสมือนจริง (AR) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โ...
Author
ปักษา จันเหว่า.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QB ป519 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การหาค่าต่ำสุดของฟังก์ชันนอนเซพพาราเบิลหลายตัวแปรโดยวิธีค้นอย่างมีรูปแบบเชิงประชากร /
Author
นิตยา ศรีอาภรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA น578ห 2558
Location
Central Library

image
การหาเปอร์เซ็นต์การแตกหักของเมล็ดข้าวสารโดยการประมวลผลภาพดิจิทัล /
Author
ฉลาดชัย ศิริวงศ์กุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S ฉ165 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การอบแห้งพริกด้วยเครื่องอบแห้งอินฟราเรดสุญญากาศ /
Author
เอกพล มนตรี.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP อ878 2558
Location
Engineering Library

image
การออกแบบวงจรควบคุมปั้มน้ำสำหรับครัวเรือนโดยการใช้ไทแอก /
Author
อัครพล โพธิ์ทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TJ อ476 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การเปรียบเทียบผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของหน่วยงานราชการด้วยวิธี Energy rating factor (ERF) และวิธี energy utilization index (EUI) กรณีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
มยุรี สีนอเนตร.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ม189 2557
Location
Engineering Library

image
การเปรียบเทียบพันธุกรรมของพืชวงศ์ Amaryllidaceae /
Author
นีรนุช ยิ้มผ่องสวัสดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK น717 2558
Location
Central Library

image
การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่ประยุกต์และแบบวงจรพื้นฐานเพื่อเพิ่มขนาดเมล็ดของข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง /
Author
ประกาศิต ดวงพาเพ็ง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ป193 2558
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles