Search again

Found: 236  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาผลกระทบของรถไฟความเร็วสูงที่มีต่อระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค /
Author
วิทวัส ภิญโญทรัพย์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TF ว593 2558
Location
Engineering Library

image
การศึกษาผลกระทบของระบบโซล่าเซลล์ติดตั้งบนหลังคาขนาด 10 kWp ที่มีต่อระบบแรงดันไฟฟ้าต่ำของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย /
Author
วีระชาติ ขุลีดี.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ว844 2558
Location
Engineering Library

image
การศึกษาผลกระทบของแอมโมเนียมซัลเฟตต่อพฤติกรรมเชิงความร้อนและจลนศาสตร์ของการเผาไหม้ของถ่านหินร่วมกับเปลือกไม้ /
Author
ธีรพงษ์ ละอองนวล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ธ631ก 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาพันธุกรรมของต้นยางพาราที่ผลิตเพื่อการค้าโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล /
Author
ปัณณพร เชื้อป้อง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK ป525 2558
Location
Central Library

image
การศึกษามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าเคมี โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ MIS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /
Author
ณัฏฐ์นภันต์ กตัญรัตน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ณ311ก 2558
Location
Education Library

image
การศึกษาระดับโปรตีนและพลังงานในอาหารที่เหมาะสมสำหรับการอนุบาลลูกปลาหมอไทย /
Author
เอกรัตน์ มาตรทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประมง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SH อ881 2558
Location
Central Library

image
การศึกษาระบบไฟฟ้าของบริษัทฟินิคซ พัลล แอนด์ เพเพอร จำกัด โดยใช้ระบบการปลดโหลด /
Author
กฤษณ์ รัตนปัญญาพันธุ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ก281 2558
Location
Engineering Library

image
การศึกษาระยะยาวของความชุกและความเข้มข้นของแคมไพโลแบคเตอร์ในฟาร์มไก่เนื้อและโรงฆ่าสัตว์ /
Author
มณทิรา ยศพล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR ม123 2558
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
การศึกษารูปแบบโซ่อุปทานที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมเอทานอลในประเทศไทย /
Author
โรจนี หอมชาลี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ร928 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาลายพิมพ์โครมาโทกราฟี การดองเพื่อลดปริมาณไซยาไนด์และการวิเคราะห์สารบ่งชี้ในใบมันสำปะหลังสายพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย /
Author
พรณรงค์ อินทรเกษม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK พ236ก 2558,QV พ236ก 2558
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การศึกษาวัสดุจีโอโพลิเมอร์ดินขาวเผาเพื่อใช้เป็นวัสดุชีวภาพ /
Author
แสงสุรีย์ พังแดง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ส964ก 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาศักยภาพการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
Sengvisay Khammanivong.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ส962 2558
Location
Engineering Library

image
การศึกษาสมรรถนะการปล่อยมลพิษและคุณลักษณะการเผาไหม้ในเครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัดขนาดเล็กเมื่อใช้น้ำมันจากขยะพลาสติก /
Author
ธวัชชัย ทรายขาว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TJ ธ394ก 2558
Location
Central Library

image
การศึกษาเกี่ยวกับมุมมองความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์และการเคลื่อนที่แบบวงกลมที่ผ่านการจัดการเรี...
Author
ประภัสสร เศรษฐา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Q ป338 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การสลายตัวของลิกนินด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มัล /
Author
ศิรวิชญ์ แสงนาค.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TS ศ439 2558
Location
Central Library
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles