Search again

Found: 314  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การสังเคราะห์แมงกานีสออกไซด์โดยไม่ผ่านการเผาและการประยุกต์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) /cอัมรา ยอดสง่า.
Author
อัมรา ยอดสง่า.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD อ565 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การสังเคราะห์และสมบัติแม่เหล็กของอนุภาคนาโนสตรอนเทียม ไททาเนต (SrTi1-xMxO3,M=Fe, Coและ Ni) เตรียมโดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล /
Author
อรรถพล กาฬพันธุ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA อ357ก 2558
Location
Central Library

image
การสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์โดยไม่เผา ด้วยการเตรียมโดยวิธีไฮโดรเทอร์มอลในการบำบัดสีรีแอคทีฟ(lสีแดง เบอร์ 120) และสารอะลาคลอร์ : โดยศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาในการบ่ม /
Author
ทศพร สุวรรณเรือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ท237 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การสำรวจระดับความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เลขยกกำลัง ในชั้นเรียนที่ใช้การสอนด้วยวิธีการแบบเปิด /
Author
ธวัตรชัย เดนชา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ธ397ก 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การส่งผ่านแบบระยะทางเท่ากันโดยอาศัยระยะทางแบบไม่เชิงเส้น /
Author
ปาริชาติ ภูภักดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ป554ส 2558
Location
Central Library

image
การส่งเสริมความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการสร้างแบบจำลองเรื่องระบบสุริยะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคโนโลยีแบบเสมือนจริง (AR) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โ...
Author
ปักษา จันเหว่า.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QB ป519 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การหาค่าต่ำสุดของฟังก์ชันนอนเซพพาราเบิลหลายตัวแปรโดยวิธีค้นอย่างมีรูปแบบเชิงประชากร /
Author
นิตยา ศรีอาภรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA น578ห 2558
Location
Central Library

image
การหาเปอร์เซ็นต์การแตกหักของเมล็ดข้าวสารโดยการประมวลผลภาพดิจิทัล /
Author
ฉลาดชัย ศิริวงศ์กุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S ฉ165 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การอบแห้งผักและการหาความชื้นสมดุลภายใต้สุญญากาศ /
Author
สิริธร สุภาคาร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ส731ค 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การออกแบบวงจรควบคุมปั้มน้ำสำหรับครัวเรือนโดยการใช้ไทแอก /
Author
อัครพล โพธิ์ทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TJ อ476 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การออกแบบหนังสือภาพถ่ายเชิงสารคดีเพื่อสะท้อนการปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของชนเผ่าม้งเมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว เรื่องวิถีม้งแห่งหลวงพระบาง /
Author
พงศ์พล รงรอง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z พ129 2558
Location
Central Library

image
การออกแบบโครงข้อหมุนอัตโนมัติโดยเป็นอิสระจากโครงสร้างฐาน /
Author
คมสัน โพนสัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ค152 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การออกแบบโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เพื่อสนับสนุนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน /
Author
กตัญญุตา บางโท.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ก122อ 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การเตรียมและการศึกษาสารประกอบแคลเซียมจากเปลือกหอยเชอรี่เพื่อการสังเคราะห์วัสดุชีวภาพ /
Author
ภาณุ ลีลาถาวรชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ภ431 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีรูปแบบของแบบทดสอบและวิธีการให้คะแนนแตกต่างกัน /
Author
ครองขวัญ เคยชัยภูมิ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Q ค155 2558
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles