Search again

Found: 314  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การแสดงแทนของครูที่ส่งเสริมแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด /
Author
ปรณัฐ ยาคำ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ป167 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การแสดงแทนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ฟังก์ชัน ในชั้นเรียนที่ใช้วิธการแบบเปิด /
Author
ฉัตรฤทัย รัตนโชติประดิษฐ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ฉ235 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การใช้กระดานดำของครูในการส่งเสริมแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการแบบเปิด /
Author
ศรายุทธ์ บัวหลวง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ศ167 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การใช้ของเสียอุตสาหกรรมเกษตรร่วมกับมูลไก่ในการผลิตปุ๋ยหมักโดยไส้เดือนดิน /
Author
ณัฐกิตติ์ เพชรหมื่นไว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S ณ322ก 2558
Location
Central Library

image
การใช้บริบทเป็นพื้นฐาน (Context-based learning) เพื่อพัฒนาแรงบัลดาลใจภายในและการใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับการเรียนวิชาเคมี เรื่อง พอลิเมอร์ /
Author
ธนบดี ชาญขุนทด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ธ144 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การใช้ประโยชน์จากยีสต์ผงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหาร คุณภาพซากและคุณภาพเนื้อของสุกร /
Author
ดนุภัสตรา ชะนะเพีย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ด124 2558
Location
Central Library

image
การใช้เครื่องหมายโมเลกุลคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวพันธุ์ผสมกลับ กข6 ต้านทานโรคไหม้ให้ทนทานต่อดินเค็ม /
Author
สุกัญญา กรานโต.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ส739ช 2558
Location
Central Library

image
การใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ความน่าจะเป็น ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด /
Author
ธีระยุทธ วันนา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ธ672 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การใช้แนวทางการวิเคราะห์เอ็กเซอร์จีสำหรับการประเมินศักยภาพระบบบำบัดน้ำเสีย : กรณีศึกษาโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น /
Author
ณัฐนรี อรุณฤกษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ณ329 2558
Location
Central Library

image
การไฮโดรไลซิสใบอ้อยและเปลือกไม้ยูคาลิปตัสเพื่อผลิตเอทานอล /
Author
สุพัตรา บูชาพันธ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ส831 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
กำลังและความทนทานของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตที่ใช้มวลรวมหยาบจากเศษวัสดุ /
Author
ภีม เหนือคลอง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ภ577 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
ความชุกของเชื้อราไคทริด Batrachochytrium dendrobatidis และเชื้อแบคทีเรีย Aeromonas hydrophila ในสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว /
Author
นันทิตา รักษาชาติ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL น427 2558
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
ความต้องการการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตยางพาราของเกษตรกรในอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ /
Author
นิภาพรรณ วันศรี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB น625 2558
Location
Central Library

image
ความรู้ของครูในการคาดการณ์แนวคิดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
นรเทพ พันธ์โพธิ์คา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB น215 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ความรู้เชิงบูรณาการด้านเนื้อหาและการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่นำการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดไปใช้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /
Author
วิไลลักษณ์ เยี่ยมพนมคุณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ว734 2558
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles