Search again

Found: 57  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
รีสอร์ท จังหวัดหนองคาย /
Author
นุชาภรณ์ จำปาวงษ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปีตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA น729 2558
Location
Architecture Library

image
รีสอร์ทของคนรักสุนัข เขาใหญ่ /
Author
วรรษพิสุทธิ์ ฉิมนันท์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปีตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ว273 2558
Location
Architecture Library

image
รีสอร์ทจักรยาน /
Author
ธนวัฒน์ เจริญดี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ธ154ร 2558
Location
Architecture Library

image
รีสอร์ทวิถีเกษตร จังหวัดเลย /
Author
มุนิสรา หงษานาวา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ม628ร 2558
Location
Architecture Library

image
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของย่านตึกแถวเมืองเก่านครพนม /
Author
ธวัชชัย ศรีแก้ว
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ธ395 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ศรัทธา รัตนศรีทอง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ศ163 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์กวดวิชาจังหวัดร้อยเอ็ด = Roi-et Tutoring Center /
Author
ณัฐพล บุญโสม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ณ342น
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การค้าชุมชน จังหวัดมหาสารคาม = Mahasarakham Community Mall /
Author
สิรภพ ร่มศรี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ส728 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การค้าสร้างสรรค์ จังหวัดนครราชสีมา /
Author
วรเมธ ศิริจินตนา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ว237 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การค้าสร้างสรรค์ จังหวัดนครราชสีมา = Dan Kwain Pottery Training Center /
Author
อภิสิตร์ สายเนตร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA อ268ศ
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้ข้าวสยาม = Siam Rice Center /
Author
พีระศักดิ์ พูลทอง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA พ799ศ
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้นก จังหวัดนครราชสีมา /
Author
พิโรดม พิริยพฤทธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA พ735 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานหมุนเวียน จังหวัดนครราชสีมา /
Author
ปภาวินท์ ศิริสา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ป164 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้และออกแบบสื่อมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยขอนแก่น = Khon Kaen University Multimedia Design Center /
Author
พงษ์นรินทร์ ห้อยไธสง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA พ157
Location
Architecture Library

image
ศูนย์ดนตรี เมืองพัทยา /
Author
อรรถฤกษ์ สุขขี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA อ359
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles