Search again

Found: 191  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
คาริโอไทป์และอิดิโอแกรมมาตรฐานของปลาตะเพียนวงศ์ย่อยไซพรินินีในประเทศไทย /
Author
ธีระวุฒิ จันทะพันธ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL ธ274 2558
Location
Central Library

image
คุณสมบัติทางความจุเคมีไฟฟ้าของขั้วอิเลคโทรดที่เตรียมจากถ่านกัมมันต์กากชีวมวลต้นยางพาราและวัสดุคอมโพสิตถ่านกัมมันต์กากชีวมวลต้นยางพาราผสมนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ /
Author
ธัญชนก ปักเขตานัง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ธ445 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
คุณสมบัติเชิงแสงของคาร์บอนควอนตัมดอทและ GaAs/AIGaAs ที่มีโครงสร้างระดับนาโน /
Author
รุหาญ ถิรญาธรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ร711 2558
Location
Central Library

image
ชนิดและปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศภายในโรงภาพยนตร์ : กรณีศึกษาโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น /
Author
อรรถพงษ์ ฤทธิทิศ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR อ355 2558,QW อ355 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ชีววิทยาและพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของเพลี้ยจักจั่นปีกลายจุดสีน้ำตาล Matsumuratettix hiroglyphicus (Matsumura) แมลงพาหะนำโรคใบขาวอ้อย /
Author
ทนุธรรม บุญฉิม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฎวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL ท118 2558
Location
Central Library

image
ซอฟต์แอนท์ : ระบบมดในการแก้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย /
Author
ธนศาสตร์ สุดจริง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ธ157ซ 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
นิเวศพิษวิทยาของน้ำชะกากตะกอนน้ำเสียจากชุมชน น้ำกากส่าและน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังที่มีต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ /
Author
วิไลวรรณ ด้วงเจริญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ว735 2558
Location
Central Library

image
ประสิทธิผลของการโอบรัดในเสาคอนกรีตที่โอบรัดด้วยเหล็กฉากและเหล็กรัด /
Author
ภัทรพล พลศักดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ภ368 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
ประสิทธิภาพของเครื่องหมายโมเลกุลไมโครแซทเทลไลท์จากมันสำปะหลังในการตรวจสอบพันธุกรรมยางพารา /
Author
สุกัญญา อินทนะนก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ส739ป 2558
Location
Central Library

image
ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียสร้างกรดแลคติกสายพันธุ์แลคโตบาซิลลัสต่อการลดอะฟลาทอกซินบีหนึ่งในถั่วลิสงที่มีการปนเปื้อนอะฟลาทอกซินบีหนึ่ง /
Author
พนิดา วิไลปรมาศ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK พ199 2558
Location
Central Library

image
ประสิทธิภาพของแบคทีเรียแลคติกในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคในอาหาร /
Author
พรย่า คำประเทือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR พ255 2558
Location
Central Library

image
ปริมาณสารหนูและความผันแปรทางพันธุกรรมของพรรณไม้น้ำบริเวณรอบเหมืองแร่ทองคำ /
Author
ศิริลักษณ์ บุญมี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK ศ484 2558
Location
Central Library

image
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในอาชีพเกษตรกรรมของครัวเรือนเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ /
Author
ชนินทร์ แก้วคะตา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ช154ป 2558
Location
Central Library

image
ผลกระทบของความหนาตะกรันที่มีต่อ EER ในระบบปรับอากาศที่มีการติดตั้งระบบหมอกไอน้ำแรงดันสูง /
Author
ปิยะสาร สิงห์สมบัติ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TH ป622 2558
Location
Engineering Library

image
ผลกระทบของสารเจือเงินอนุภาคนาโนที่มีต่อลักษณะของเส้นใยนาโนทังสเตนออกไซด์ที่ผลิตด้วยเทคนิคอิเล็กโตรสปินนิง /
Author
ณัฎฐา ศักดิ์ศิลาพร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ณ312ผ 2558
Location
Central Library
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles