Search again

Found: 191  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
สมบัติของจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอยที่ละเอียดต่างกัน /
Author
วัชรปัญญา พรมแดน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ว377ส 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
สมรรถนะการรวมตัวของความต้านทานต่อโรคเหี่ยวเหลืองที่เกิดจากเชื้อ Fusarium oxysporum F.SP. lycopersici race 2 ในมะเขือเทศ /
Author
วัชรา นาทา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ว384 2558
Location
Central Library

image
สารอิเล็กโทรไลต์ที่มีอนุภาคคาร์บอนสำหรับแวนนาเดียมรีดอกซ์โฟล์วแบตเตอร์รี่ /
Author
ธีรภาพ ตันติสกล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ธ639 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
องค์ประกอบชนิดและความชุกชุมของคลาโดเซอแรนในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองนารี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ /
Author
วราภรณ์ มิ่งเมือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL ว321อ 2558
Location
Central Library

image
อิทธิพลของการเสริมสร้างเอนไซม์ย่อยเยื่อใยต่อคุณภาพของข้าวฟ่างหมักพันธุ์ IS23585 ผสมกับถั่วคาวาลเคดแห้งและมันเส้นบท /
Author
ภาคภูมิ ซอหนองบัว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ภ414 2558
Location
Central Library

image
อิทธิพลของความกระด้างและค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำต่อความเป็นพิษของทองแดงต่อสิ่งมีชีวิตน้ำจืด /
Author
ภัทราวดี ปิระเต.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SH ภ378 2558
Location
Central Library

image
อิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีต่อสารพฤกษเคมีและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสารแอนโทไซยานินในไหมข้าวโพดฝักสด /
Author
เอกรินทร์ สารีพัว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK อ881 2558
Location
Central Library

image
อิทธิพลของปุ๋ยหมักโดยไส้เดือนดินต่อคุณสมบัติของดิน, การเจริญเติบโต และผลผลิตของมันสำปะหลัง /lcจิระพร เชยชิต.
Author
จิระพร เชยชิต.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Slbจ518 2558
Location
Central Library

image
อิทธิพลของปุ๋ยเคมีและไคโตซานต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของสตรอเบอรีในสภาพปลอดเชื้อ /
Author
จิราภรณ์ พิมลี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB จ535 2558
Location
Central Library

image
อิทธิพลของสารคาร์บอนอินทรีย์ธรรมชาติต่อการย่อยสลายสารโพรฟีโนฟอสด้วยจุลินทรีย์ Pseudomonas aeruginosa PF2 /
Author
จิราพร กลอนจะโป๊ะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB จ533อ 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
อิทธิพลของส่วนผสมแบบหล่อทรายต่อสมบัติของแบบหล่อทรายและชิ้นงานเหล็กหล่อ /
Author
รณฤทธิ์ ขึงภูเขียว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
T ร125 2558
Location
Central Library

image
ฮิวริสติกส์สำหรับการจัดระบบขนส่งของรถรับส่งพนักงานในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ /
Author
ศรายุทธ แสนแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
T ศ167 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
เครื่องอบไล่ความชื้นข้าวเปลือกด้วยคลื่นไมโครเวฟแบบอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรมโรงสีข้าว /
Author
ธนากรณ์ อุ่นพินิจ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S ธ132ค 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
แคริโอไทป์และอิดิโอแกรมมาตรฐานของปลาผีเสื้อบางชนิด /
Author
วิชุลดา ณ หนองคาย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL ว557 2558
Location
Central Library

image
แนวทางการพัฒนาค่ามาตรฐานธาตุอาหารในใบยางพารา /
Author
อนุวัฒน์ ประกอบมี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB อ223น 2558
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles