Search again

Found: 191  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ผลของสารกำจัดวัชพืชเมื่อใช้ร่วมกับน้ำส้มควันไม้ต่อการควบคุมวัชพืชและผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพนาหว่านข้าวแห้ง /
Author
ดรุณี ทัพซ้าย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ด135 2558
Location
Central Library

image
ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่องระบบภายในร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /
Author
ปาจรีย์รักษ์ ถนอมทรัพย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QM ป542ส 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของโซเดียมคลอไรด์และพอลิเอทิลีนไกลคอลต่อการเจริญเติบโตของข้าว (Oryza sativa L.) พันธุ์ กข.6 /
Author
อรลออ เผือกนอก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB อ368 2558
Location
Central Library

image
ผลของโซเดียมคอลไรด์ต่อการควบคุมสมดุลน้ำเกลือแร่ ฮอร์โมนคอร์ติซอลและโพรแลคตินในปลาช่อน (Channa striata) /
Author
ขนิษฐา วิเศษดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL ข227 2558
Location
Central Library

image
ผลของไทอะมีโทแซมที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรีย ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช (Plant growth promoting rhizobacteria : PGPR) ในแปลงมันสำปะหลัง /
Author
พิมพ์อัปสร พนมคำ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB พ719 2558
Location
Central Library

image
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหลวงพระบาง : พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในบริบทเมืองมรดกโลก/
Author
ธีระยุทธ์ เพ็งชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TT ธ672 2558
Location
Central Library

image
ผ้าไหมมัดหมี่ : พัฒนาการและคุณค่าเชิงสัญลักษณ์ กรณีศึกษา อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น /
Author
ภคมน ชาวงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TS ภ114 2558
Location
Central Library

image
พระพุทธรูปเมืองหลวงพระบาง : รูปแบบ สุนทรียภาพและคติความเชื่อของชาวเมืองหลวงพระบาง /
Author
คำเวียง วิละวงษา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
BQ ค382 2558
Location
Central Library

image
พฤติกรรมและความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคที่มีต่อแมลงกินได้ในจังหวัดขอนแก่น /
Author
ลัดดาวัลย์ เลิศจันทึก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ล246 2558
Location
Central Library

image
ภูมิปัญญาพื้นบ้านเครื่องมือดักสัตว์ เมืองปากงื่ม นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว /
Author
สังคม สีวิไล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SK ส532 2558
Location
Central Library

image
รูปแบบการส่งเสริมการตลาดสร้างสรรค์สำหรับธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน /
Author
มัลลิกา นาจันทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ม377 2558
Location
Central Library

image
รูปแบบนวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวชายหาดฝั่งทะเลอ่าวไทย /
Author
มธุรส ปราบไพรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G ม142 2558
Location
Central Library

image
รูปแบบเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการดำรงอยู่ของชุมชนในจังหวัดขอนแก่น /
Author
บดี ปุษยายนันท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HC บ118 2558
Location
Central Library

image
วิธีใช้ Streptomyces-PR87 สำหรับส่งเสริมการเจริญเติบโตของมะเขือเทศและการพัฒนาเทคนิค indirect ELISA เพื่อตรวจติดตามเชื้อ Streptomyces-PR87 /
Author
อัศศิริ กลางสวัสดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB อ579 2558
Location
Central Library

image
สมบัติการต้านออกซิเดชันและสารคงสภาพโปรตีนในระหว่างการแช่แข็งของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากครีบอกปลานิลในลูกชิ้นปลาจากเศษเหลือปลานิล /
Author
ดวงทิพย์ มโนคุ้น.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ด192 2558
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles