Search again

Found: 119  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ศูนย์การค้าสร้างสรรค์ จังหวัดนครราชสีมา /
Author
วรเมธ ศิริจินตนา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ว237 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การค้าสร้างสรรค์ จังหวัดนครราชสีมา = Dan Kwain Pottery Training Center /
Author
อภิสิตร์ สายเนตร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA อ268ศ
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การค้าหัวหิน /
Author
ฉัตรกวิน อุยตระกูล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปีตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ฉ231 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้ข้าวสยาม = Siam Rice Center /
Author
พีระศักดิ์ พูลทอง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA พ799ศ
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้นก จังหวัดนครราชสีมา /
Author
พิโรดม พิริยพฤทธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA พ735 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานหมุนเวียน จังหวัดนครราชสีมา /
Author
ปภาวินท์ ศิริสา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ป164 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา /
Author
ชนนิกานต์ คำสิงห์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ช133 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้และออกแบบสื่อมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยขอนแก่น = Khon Kaen University Multimedia Design Center /
Author
พงษ์นรินทร์ ห้อยไธสง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA พ157
Location
Architecture Library

image
ศูนย์ดนตรี เมืองพัทยา /
Author
อรรถฤกษ์ สุขขี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA อ359
Location
Architecture Library

image
ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนชายฝั่ง จังหวัดสมุทรปราการ /
Author
ฉัตริน ปัญญาพูนตระกูล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ฉ238 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์ธรรมชาติบำบัด จังหวัดเลย /
Author
ปาจารีย์ มหาชัย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ป542 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์นันทนาการจังหวัดมหาสารคาม /
Author
อรวรรณ บาระพรม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA อ372 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์บริการข้อมูลและที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวแบบแบ็คแพ็ค จังหวัดเชียงใหม่ /
Author
ณัฐวุฒิ สุขขา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ณ361ศ 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์ฝึกฟุตบอลสโมสรลิเวอร์พูล แห่งประเทศไทย /
Author
กรกฎ สมบูรณ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปีตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ก151 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์ฝึกอบรมการดำน้ำ จังหวัดตราด /
Author
ปวีณ์กร เลาหสม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ป496น 2558
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles