Search again

Found: 47  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ปัจจัยที่ผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนอายุ15 ปีขึ้นไป ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
จรัสพร บุญวิเศษ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA จ158 2558,WC จ158 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูญเสียฟันของผู้สูงอายุที่มีอายุช่วง 60-74 ปี ในเขตและนอกเขตเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
กนกอร โพธิ์ศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK ก125 2558,WU ก125ป 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการระบบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกและบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดมหาสารคาม /
Author
อารีภรณ์ โพธิบัติ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA อ661 2558,WA อ661 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีผลต่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดขอนแก่น /
Author
สุรชัย พิมหา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ส847ป 2558,W ส847 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการไม่บริโภคอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีของผู้ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในโครงการพัฒนาสาธารณสุขเพื่อการตรวจคัดกรอง ตรวจวินิจฉัยและบริการจัดการผู้...
Author
ฐิติมา แสนเรือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ฐ351 2558,WI ฐ351 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี /
Author
จันทิภา ผองสุวรรณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WU จ284 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความล่าช้าของการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่แขวงจำปาสัก สปป.ลาว /
Author
วนิดา บุญยอแสง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ว169จ 2558,WF ว169 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้กรีดยางพารา กรณีศึกษา : ตำบลหนองแวง และกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี /
Author
อภิญญา ไพรสินธุ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA อ253ล 2558,WA อ253ผ 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคปริทันต์ของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเหงือกอักเสบในเขตอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
นิภาพร ผดาศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK น624 2558,WU น624 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่มชม จังหวัดมหาสารคาม /
Author
อดิษา สังขะทิพย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX อ131 2558,WS อ131 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
วิทยาการระบาดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารในประเทศไทย /
Author
นันทิพัฒน์ พัฒนโชติ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC น429 2558,WI น429 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
สิ่งคุกคามสุขภาพของช่างเชื่อมโลหะและการจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพของสถานประกอบกิจการเชื่อมประสานโลหะในเขตเทศบาลนครขอนแก่น /
Author
เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
T ฟ733ส 2558,WA ฟ733ส 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
สุขลักษณะของการประกอบกิจการผลิตปลาร้าและปลาส้มในอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น /
Author
ทิพย์กมล ภูมิพันธ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ท461 2558,WA ท461 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
อันตรายจากการทำงานของบุคคลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
พิมพ์พักตร์ เขจรรักษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA พ718อ 2558,WA พ718อ 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
อุปสรรคในการมารับบริการตรวจรักษาวัณโรคและพฤติกรรมแสวงหาการดูแลรักษาของผู้มีอาการสงสัยวัณโรคปอดในชุมชนประชากรข้ามชาติชาวพม่า จังหวัดสมุทรสาคร /
Author
ราณี วงศ์คงเดช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ร441 2558,WF ร441 2558
Location
Central Library
Medical Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles