Search again

Found: 619  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การจำลองสถานการณ์การเข้ารับบริการของผู้ป่วยนอกโดยโปรแกรม Arena กรณีศึกษา ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ทิพย์ธัญญา แก้วศิริ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RE ท461 2558
Location
Central Library

image
การจำลองแบบการนำส่งยาด้วยอนุภาคนาโนแม่เหล็ก /
Author
ทศพล ลุนนู.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS ท238 2558
Location
Central Library

image
การตรวจจับและกำจัดสัญญาณรบกวนแบบเกลือและพริกไทยในภาพระดับความเข้มเทาโดยอาศัยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน /
Author
สุภาพ สาขา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ส838ก 2558
Location
Central Library

image
การตรวจประมาณอายุของคราบเลือดโดยเทคนิคอัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรสโคปี /
Author
สุภาพร บุตรเขียว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ส838ต 2559
Location
Central Library

image
การตรวจวิเคราะห์หายานอนหลับกลุ่มเบนโซไดอะซีปีนส์ในเลือดและเส้นผมด้วยเทคนิคลิควิดโครมาโตกราฟี /
Author
พรพรรณ ประสงค์ธรรม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV พ247 2558
Location
Central Library

image
การตรวจสอบรูปแบบเชิงพื้นที่ของปรากฎการณ์เกาะความร้อนเมืองโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแลนด์แซท : กรณีศึกษาพื้นที่เมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย /
Author
พัตรา คำสีหา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC พ541 2558
Location
Central Library

image
การตรวจสอบองค์ประกอบทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบหม่อนเพื่อใช้ทางเวชสำอาง /
Author
สถาพร สัตย์ซื่อ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS ส182 2558
Location
Central Library

image
การตอบสนองของมันสำปะหลังต่อปุ๋ยไนโตรเจนและการให้น้ำแบบหยดในการปลูกข้ามแล้ง /
Author
ชยันต์ ภักดีไทย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ช193 2558
Location
Central Library

image
การทำแห้งแบบโฟม-แมทของเยื่อหุ้มเมล็ดเสาวรส /
Author
ธีรวรรณ คำแจะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ธ646 2558
Location
Central Library

image
การนำนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไปปฏิบัติของบุคลากรสายสนับสนุนองค์กรส่วนราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ปรวรรณ ยิ้มชัยภูมิ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF ป172 2558
Location
Central Library

image
การนำเสนอภาพความเป็นชายในเรื่องสั้นรางวรรณกรรมซีไรต์ /
Author
จุไรรัตน์ แอมนนท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL จ653ค 2558
Location
Central Library

image
การบริหารความเสี่ยงงานการเงินในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 /
Author
ปุณยวีร์ วุฒิเจริญสิทธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ป661 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การบริหารความเสี่ยงด้านงานกิจกรรมนักศึกษาและคุณลักษณะของนักศึกษาที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น : การวิเคราะห์พหุระดับ /
Author
เสริมพงษ์ พรมลี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LG ส925 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การบริหารตราสินค้าในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ /
Author
ญาณิน ขมะณะรงค์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ญ242 2558
Location
Central Library

image
การบริหารที่มีต่อผลสัมฤทธิ์แห่งการเป็นองค์กรนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
วรัญญา ศรีริน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LG ว293 2558
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles