Search again

Found: 64  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความล่าช้าของการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่แขวงจำปาสัก สปป.ลาว /
Author
วนิดา บุญยอแสง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ว169จ 2558,WF ว169 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความล่าช้าในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ จังหวัดแพร่ /
Author
สุทธิณี สิทธิหล่อ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส773ป 2558,WF ส773 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้กรีดยางพารา กรณีศึกษา : ตำบลหนองแวง และกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี /
Author
อภิญญา ไพรสินธุ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA อ253ล 2558,WA อ253ผ 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ผลของการได้รับทุนการศึกษาของพยาบาลต่อการคงอยู่ในภูมิลำเนา /
Author
ภาณุวัฒน์ ประทุมขำ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ภ434 2558,WY ภ434 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย เพื่อควบคุมน้ำหนักของเด็กวัยเรียน อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี/
Author
นิศากร ภูริชวรเสฏฐ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Location
Public Health Library

image
ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพโดยใช้สุนทรียสนทนา ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการป้องกันวัณโรคของผู้ดูแล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์/
Author
วัชราภรณ์ วงศ์คูณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ478
Location
Central Library
Public Health Library

image
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
สุจรรยา ทิพย์มณี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ส748 2558,WA ส748 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
พฤติกรรมการบริโภคอาหารว่างหลังเลิกเรียนของเด็กนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จังหวัดขอนแก่น/
Author
สุพัชชา ศรีนา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ479
Location
Central Library
Public Health Library

image
พฤติกรรมการบรีโภคอาหารที่เกี่ยวข้องกับโรคกระดูกพรุนและภาวะโภชนาการของบุคลากรหญิงในวัยใกล้หมดประจำเดือนและหมดประจำเดือน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น/
Author
จุฑามาศ กองผาพา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Location
Public Health Library

image
ภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหารของพระภิกษุสงฆ์ในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น/
Author
ศราวิณ ผาจันทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ509
Location
Central Library
Public Health Library

image
ภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหารผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่รับการบริการคลินิกโรคธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลขอนแก่น/
Author
ฐิติมา วงศ์บุตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ481
Location
Central Library
Public Health Library

image
วิทยาการระบาดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารในประเทศไทย /
Author
นันทิพัฒน์ พัฒนโชติ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC น429 2558,WI น429 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
สุขลักษณะของการประกอบกิจการผลิตปลาร้าและปลาส้มในอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น /
Author
ทิพย์กมล ภูมิพันธ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ท461 2558,WA ท461 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
อัตรารอดชีพของผู้ป่วยเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันแบบไมอีลอยด์ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น/
Author
จุฑาทิพย์ ไพเรืองโสม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ จ623 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
อันตรายจากการทำงานของบุคคลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
พิมพ์พักตร์ เขจรรักษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA พ718อ 2558,WA พ718อ 2558
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles