Search again

Found: 14  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การปวดคอ ไหล่ หลัง จากการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดหนองคาย/
Author
สุขวรรณ ชุติวัตรพงศธร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ506
Location
Central Library
Public Health Library

image
การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับการสร้างความสามารถตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดบุรีรัมย์/
Author
สกุณา สินธุประเสริฐ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ475
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความสัมพันธ์ของภาวะซึมเศร้า ความเครียดกับระดับน้ำตาลสะสมในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับการรักษาที่คลินิกเบาหวานของโรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น/
Author
ชลวิภา สุลักขณานุรักษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ517
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความเข้มข้นของแสงสว่างในห้องเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี/
Author
ณัฎฐากร พลเขต.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ470
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของครูผู้รับผิดชอบโครงการสวัสดิภาพในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1/
Author
วิชุลลดา ประสงค์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Location
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครราชสีมา/
Author
ธนากร โตกิ่งแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ502
Location
Central Library
Public Health Library

image
ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย เพื่อควบคุมน้ำหนักของเด็กวัยเรียน อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี/
Author
นิศากร ภูริชวรเสฏฐ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Location
Public Health Library

image
ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพโดยใช้สุนทรียสนทนา ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการป้องกันวัณโรคของผู้ดูแล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์/
Author
วัชราภรณ์ วงศ์คูณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ478
Location
Central Library
Public Health Library

image
พฤติกรรมการบริโภคอาหารว่างหลังเลิกเรียนของเด็กนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จังหวัดขอนแก่น/
Author
สุพัชชา ศรีนา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ479
Location
Central Library
Public Health Library

image
พฤติกรรมการบรีโภคอาหารที่เกี่ยวข้องกับโรคกระดูกพรุนและภาวะโภชนาการของบุคลากรหญิงในวัยใกล้หมดประจำเดือนและหมดประจำเดือน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น/
Author
จุฑามาศ กองผาพา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Location
Public Health Library

image
ภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหารของพระภิกษุสงฆ์ในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น/
Author
ศราวิณ ผาจันทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ509
Location
Central Library
Public Health Library

image
ภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหารผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่รับการบริการคลินิกโรคธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลขอนแก่น/
Author
ฐิติมา วงศ์บุตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ481
Location
Central Library
Public Health Library

image
อัตรารอดชีพของผู้ป่วยเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันแบบไมอีลอยด์ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น/
Author
จุฑาทิพย์ ไพเรืองโสม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ จ623 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
เกณฑ์น้ำหนักแรกเกิดน้อยที่เหมาะสมในกลุ่มประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลาง การวิเคราะห์จากฐานข้อมูล WHO Global Survey on Maternal and Perinatal health/
Author
วรุฒ ชัยวงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ516
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles