Search again

Found: 810  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การนำองค์ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน" : วารสารสืบเนื่อง = Proceedings of the National research conference "Knowledge transfer to Asean Economic Co...
Author
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
Published
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น,
Call Number
Z5816.น366 ก482 2558
Location
Central Library

image
การประชุมสัมมนาการบริหารการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พฤษภาคม2558 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ชั้น 2 /
Author
การประชุมสัมมนาการบริหารการศึกษาระดับชาติ
Published
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
Call Number
LB2805 2558
Location
Central Library

image
การประมาณความสูงจากลายพิมพ์ฝ่าเท้าในชาติพันธุ์ภูไทจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย /
Author
ณัฐพศิน วงษ์พิพัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ณ342ป 2558
Location
Central Library

image
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากฮูปแต้มอีสานในจังหวัดขอนแก่นเพื่อการสร้างงานจิตรกรรมร่วมสมัย /
Author
ดิสพงศ์ เกติยะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ND ด591 2558
Location
Central Library

image
การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนเพื่อการจัดการโซ่อุปทานการผลิตพริกขี้หนูเม็ดใหญ่ : กรณีศึกษาอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ /
Author
เปรมศิริ เกรัมย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ป719 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การประเมินความพึงพอใจความคาดหวังและความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2558 /
Author
อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์
Published
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม,
Call Number
KPT อ259 2558
Location
Central Library

image
การประเมินความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์ /
Author
ปวีณา มีประดิษฐ์
Published
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,
Call Number
RA427.3 2558
Location
Central Library

image
การประเมินศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ /
Author
ธัญรดา สีตา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G ธ469 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
การประเมินหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา /
Author
มารุต พัฒผล.
Published
จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์,
Call Number
LB2362.T5 ม484 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การปรับตัวของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภายใต้บริบทการทำงานทับซ้อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /
Author
ประเสริฐ ทอนใจ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
JS ป419ก 2558
Location
Central Library

image
การปรับบทบาทองค์กรชาวนาให้ยั่งยืน /
Author
พรศิริ เสนากัสป์
Published
กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว,
Call Number
HD8039.R48 2558
Location
Central Library

image
การปรับปรุงประสิทธิภาพการระบุตัวบุคคลแบบเอสเอส-วีเอดี โดยใช้การกรองเชิงสเปคตรัมสัมพัทธ์ตามเวลา และการนอร์มอลไลซ์โดยใช้ค่าเฉลี่ยแบบเชบตรัล /
Author
บุษญมาศ ศีลเพชร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV บ676ก 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การพัฒนา web-page สำหรับประเมินขนมและเครื่องดื่มที่บริโภคของนักเรียนวัยรุ่นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) /
Author
สิริรัตน์ นันทพันธ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ZA ส731 2558,QU ส731 2558
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles