Search again

Found: 19  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
รวมบทคัดย่อผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ : ด้านการเมืองการปกครองปี 2537.
Published
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,
Call Number
Z7164.D2 ร156ย 2537
Location
Central Library

image

image
วิทยานิพนธ์ด้านการบริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 105 เรื่อง
Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ
Published
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช],
Call Number
Z5055.T5.ส747 ส747 2548-54
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles