Search again

Found: 214  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ตัวแบบเซลล์ลูลาร์ออโตมาตาสำหรับจำลองการจราจรบนท้องถนน /
Author
สร้างสรรค์ กระตุฤกษ์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ573
Location
Central Library

image
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสมผสานเรื่องกรด-เบสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ /
Author
อานันท์ คำเพิ่มพูล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD อ624 2559
Location
Central Library
Education Library

image
บริการของระบบนิเวศป่าไม้กับวิถีการเกษตรของชุมชน กรณีศึกษาพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ /
Author
วิภาดา จันทา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ128
Location
Central Library

image
ประสิทธิภาพการกำจัดเหล็กและแมงกานีสในน้ำใต้ดินด้วยกรีนแซนด์ร่วมกับคลอรีนและโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต /
Author
ปณิธาน ทาแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ป148ป 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
ประสิทธิภาพการทำงานของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนตัวรองรับไดอะตอมไมต์สำหรับการผลิตไดเมทิลอีเทอร์จากปฏิกิริยาการขจัดน้ำของเมทานอล /
Author
เมตตา บัวพันธ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ม725 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
ประสิทธิภาพการใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในการควบคุมแมลงวันพริก (Bactrocera latifrons Hendel)/
Author
ภานุพงศ์ แสนบุดดา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ388
Location
Central Library

image
ประสิทธิภาพของการเสริมโปรไบโอติก(Sanizyme®)ต่อสมรรถนะการผลิตและคุณภาพซากไก่ของไก่เนื้อ /
Author
ณัฐวุฒิ สุทธิบาก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ80
Location
Central Library

image
ประสิทธิภาพของเชื้อ Streptomyces-PR15 และ Streptomyces-PR87 ในการควบคุมโรคจากเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์และส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าว /
Author
ปภัสสร สีลารักษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ77
Location
Central Library

image
ประสิทธิภาพของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาบางประการและผลผลิตอ้อยที่ปลูกในสภาพแปลงทดลอง /
Author
สุชาติ จันทะหุม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S ส761ป 2559
Location
Central Library

image
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่อะลูมิเนียมอากาศในสารละลายผสมระหว่างโซเดียมไฮดรอกไซด์กับโซเดียมคลอไรด์ /
Author
วิชชพล มานาดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ว531 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
ปริมาณความสัมพันธ์ของ "Sr2+" ที่มีผลต่อการตอบสนองทางไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิก (Na1/2 Y1/2)1-xSrxCu3Ti4O12 /
Author
ปริวรรต แสงวงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ407
Location
Central Library

image
ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาที่มีผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการเดินทางโดยระบบรถไฟฟ้ารางเบาในเมืองขอนแก่น /
Author
กวิน หมื่นฤทธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TF ก323 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลี้ยงไหมของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น /
Author
นิชานันท์ คงทวี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF น559 2559
Location
Central Library

image
ผลกระทบของความกว้างรอยต่อและปริมาณเหล็กเสริมระหว่างรอยต่อที่มีผลต่อกำลังรับแรงเฉือนแบบโดยตรงของรอยต่อชนิดผิวเรียบแบบเปียกในผนังคอนกรีดสำเร็จรูป /
Author
ปองพล อ่อนขาว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ105
Location
Central Library
Engineering Library

image
ผลของการห่อหุ้มเซลล์โปรไบโอติกร่วมกับพรีไบโอติกต่อการเหลือรอดชีวิตของโปรไบโอติกในโยเกิร์ตรสธรรมชาติและในสภาวะกระเพาะอาหาร-ลำไส้จำลอง /
Author
วิลาวัลย์ เสือทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR ว719 2558
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles