Search again

Found: 881  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การดูแลผู้ป่วยเบาหวานของบ้านเสียม ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี /
Author
เสาวณี กิตติพิทยานนท์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส941ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนและองค์กรในพื้นที่ : กรณีศึกษาในเขตเทศบาลตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี /
Author
สุพรรณี ศรีกงพาน
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส829ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานของชุมชนกุดชุมแพ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น /
Author
ปิยณัฐ ค้ามีผล
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ป618ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต : จากโรงพยาบาลสู่บ้าน /
Author
ฐิติมา โพธิศรี
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ฐ351
Location
Central Library
Nursing Library

image
การตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน /
Author
สมเพียร ประภาการ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส269
Location
Central Library
Nursing Library

image
การตรวจจับทราฟฟิกเพียร์ทูเพียร์ (BITTORRENT) บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต /
Author
ปริยฉัตร พลเชียงขวาง
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ป459
Location
Central Library

image
การตอบสนองทางคลินิควิทยาของถุงน้ำในรังไข่ต่อการรักษาด้วย GnRH หรือ PGF2a ในโคนมหลังคลอด /
Author
ไกรจักร แก้วพรม
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ก975
Location
Central Library

image
การตั้งตำรับและการประเมินความคงตัวของครีมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากบัวบก /
Author
วิภาวี ชัยวิรัตนะ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QV ว657,RM ว657
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การทดสอบประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /
Author
ฐานัสต์ อานนท์กิจพานิช
Published
การศึกษาอิสระปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HG ฐ211
Location
Central Library

image
การทำงานร่วมกันของแบบทดสอบตามมาตรฐานของ IMS /
Author
กาญจนา ทวนวิเศษกุล
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ก425ก
Location
Central Library

image
การทำบริสุทธิ์กลีเซอรีนดิบที่ได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล /
Author
ประเทืองสุข มณีล้ำ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ป286
Location
Central Library

image
การนำแนวคิดการสัมภาษณ์และการเสริมสร้างแรงจูงใจร่วมกับการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมมาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในหอผู้ป่วยจิตเวช /
Author
อัครเดช กลิ่นพิบูลย์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ474ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การบริหารการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 /
Author
โจระพันธ์ สายบัว
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB จ899
Location
Central Library
Education Library

image
การบริหารของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ในเขตความรับผิดชอบของศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 4 ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น /
Author
ธนาภา เทียนมงคล
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HC ธ246
Location
Central Library

image
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 /
Author
อัมพร พุดมี
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ555บ
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles