Search again

Found: 881  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอำเภอแวงใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 /
Author
พัศกร คำโคตร
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HS พ586
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดบริการการดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างต่อเนื่องของศูนย์สุขภาพชุมชน /
Author
นิระมล สมตัว
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC น645ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การจัดระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา อำเภอหนองเรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 /
Author
ยุวเรศ โพธิปัสสา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ย446ก
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดเก็บและสืบค้นรูปภาพเชิงความหมายโดยใช้ออนโทโลยี /
Author
ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z ป413
Location
Central Library

image
การจำลองการไหลบนผิวดินโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ /
Author
สง่า สืบสอาด
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรแหล่งน้ำ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TC ส153
Location
Central Library

image
การจำลองเชิงอุทกวิทยาของน้ำท่วมในลำน้ำและที่ราบน้ำท่วม : โดยใช้แม่น้ำพองเป็นกรณีศึกษา /
Author
วิพล ไชยชนะ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรแหล่งน้ำ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TC ว641
Location
Central Library
Engineering Library

image
การจำแนกการแสดงออกทางอารมณ์ใบหน้าโดยใช้ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน /
Author
อิทธิชัย อินลุเพท
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA อ724
Location
Central Library

image
การจำแนกข้อมูลโดยใช้เทคนิคนิวโร-ฟัซซี /
Author
นันทกา สุวรรณไตรย์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA น416
Location
Central Library

image
การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนกุดวังแก้วที่ได้รับการประเมินภายนอกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต 2 /
Author
ทองใส จันทะรัตน์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ท317ด
Location
Central Library
Education Library

image
การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น/
Author
สุนิษา อรัญมิตร
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ ส818
Location
Central Library
Education Library

image
การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนบ้านกอกดอนพยอม ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
พรรณรี เหล็กลิ้ม
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA พ266
Location
Central Library
Nursing Library

image
การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในฝันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 1 /
Author
สุจิตรา ไชโยแสง
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ส753ร
Location
Central Library
Education Library

image
การดำเนินโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กในจังหวัดขอนแก่น /
Author
บพิตร ร่มจันทร์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
JS บ136
Location
Central Library

image
การดูแลตนเองของคนงานแผนกเย็บรองเท้าในโรงงานผลิตรองเท้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
บุศรา อนุพันธ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA บ668
Location
Central Library
Nursing Library

image
การดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี/ผู้ป่วยเอดส์ที่รักษาด้วยยาต้านไวรัส เอช ไอ วี /
Author
อรพรรณ อุดมพร
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ332ก
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles