Search again

Found: 881  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การจัดการธุรกิจไข่เค็มพอกดินของหมู่บ้านลำปลายมาศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
อนุสรา วรจันทร์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD อ234
Location
Central Library

image
การจัดการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ : กรณีศึกษาร้านน้ำฝนไม้ดอกไม้ประดับ บ้านโนนท่อน ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
เนาวรัตน์ น้อยมะลิวัน
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD น836
Location
Central Library

image
การจัดการบทเรียนออนไลน์ร่วมกันภายใต้ระบบกริด /
Author
กตัญญู คำทา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ก122
Location
Central Library

image
การจัดการผลิต : การลดมูลค่าที่สูญเสียจากการทำลายวัตถุดิบเหลือใช้ของบริษัทเครื่องดื่มผงส้มไทย จำกัด /
Author
พงษ์ศักดิ์ สรวลเส
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD พ164ผ
Location
Central Library

image
การจัดการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานแบบมีสัญญาผูกพัน ในเขตพื้นที่หมู่บ้านกุดเชียงมี ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น /
Author
ประภัสสร สิทธิศาสตร์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ป338
Location
Central Library

image
การจัดการผลิตและการตลาดถั่วงอก : กรณีศึกษาโรงงานเพาะถั่วงอก อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ. 2551 /
Author
ทัศพร คำสีทา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ท369
Location
Central Library

image
การจัดการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษของวิสาหกิจชุมชนบ้านโหมน ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
รุ่งนิรันดร อรุณแสงศรี
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ร623
Location
Central Library
Agriculture Library

image
การจัดการพลังงานในโรงงานน้ำแข็งธาราทิพย์ ขอนแก่น /
Author
สุรศักดิ์ สุทธิแพทย์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ส854
Location
Central Library

image
การจัดการฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีด ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
ณรงค์ศักดิ์ เรืองสุริยา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ณ249
Location
Central Library

image
การจัดการรายกรณีผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน โดยใช้แบบจำลองระบบของนิวแมน /
Author
สุปราณี พิมพ์ตรา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส823จ
Location
Central Library
Nursing Library

image
การจัดการสารสนเทศของเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ภาคอีสาน /
Author
สุวิทย์ ชาญสมร
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S ส881ก
Location
Central Library

image
การจัดการสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพของคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร /
Author
สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LG ส345
Location
Central Library

image
การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจข้าวกล้องหอมมะลิเพาะงอกที่ได้รับมาตรฐานการเกษตรดีที่เหมาะสม : กรณีศึกษาศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน บ้านถลุงเหล็ก ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น /
Author
จารุวรรณ ชมภูบุตร
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB จ337
Location
Central Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม /
Author
เฉลิมเกียรติ โง่นแก้ว
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
MT ฉ412
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนในอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 /
Author
บุญหลาย หวานเพราะ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HS บ612
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles