Search again

Found: 881  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การจัดการธุรกิจการเพาะกล้ายางพาราของแปลง "น้องพุดพารา & ออร์คิด" ในอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ปีการผลิต 2548 /
Author
ฐาปนี อมร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ฐ319
Location
Central Library

image
การจัดการธุรกิจการเพาะกล้ายางพาราของแปลง "โก้พันธุ์ยาง" ในอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการผลิต 2550 /
Author
ธนพัฒน์ พลตาล
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตรบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ธ152ก
Location
Central Library

image
การจัดการธุรกิจการเลี้ยงสุกรขุนขนาดเล็กของเกษตรกรในตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
จุฑารัตน์ ไชยสมบัติ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF จ631
Location
Central Library

image
การจัดการธุรกิจการเลี้ยงสุกรขุนฟาร์มขนาดเล็กแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกรในตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม /
Author
พัชรินทร์ สินทร
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตรบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD พ523ก
Location
Central Library

image
การจัดการธุรกิจของกลุ่มปุ๋ยชีวภาพบ้านค้อเขียว ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร /
Author
รัชนีพร อินทรพานิชย์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S ร335ก
Location
Central Library

image
การจัดการธุรกิจตลาดนัดโคกระบือ : กรณีศึกษาตลาดนัดโคกระบือ ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเถอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี /
Author
นัฐพร นนทวี
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตรบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD น392
Location
Central Library

image
การจัดการธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดของกลุ่มเกษตรกรบ้านชาด ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น /
Author
ณรงค์พล อินทรชัยศรี
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ณ219
Location
Central Library

image
การจัดการธุรกิจผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดจากก้อนเชื้อเห็ดของวิสาหกิจชุมชน บ้านหัวฝาย กิ่งอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น /
Author
มนันยา วงษ์อู่ทอง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S ม162
Location
Central Library

image
การจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์สุกรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านน้อยสามัคคี อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา /
Author
ภูวนัย บุญสถิตย์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตรบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ภ687
Location
Central Library

image
การจัดการธุรกิจผักปลอดภัยจากสารพิษของศูนย์พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพื่อการส่งออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
ศิวพร จันปุ่ม
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ศ542ก
Location
Central Library

image
การจัดการธุรกิจยางพาราของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพาราบ้านราษฎร์ดำเนิน ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
นขลิขิต ไกรแก้ว
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิชาธุรกิจการเกษตรบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD น113
Location
Central Library

image
การจัดการธุรกิจรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (กรณีพ่อค้าไม่รับสินเชื่อจากพ่อค้าไทย เมืองแก่นท้าว แขวงไชยบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว) /
Author
มะลิวัลย์ แก้วมณี
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิชาธุรกิจการเกษตรบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ม272
Location
Central Library

image
การจัดการธุรกิจร้านกาแฟสดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2550 /
Author
สุปราณี แสนสำโรง
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตรบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ส823ก
Location
Central Library

image
การจัดการธุรกิจร้านดอกไม้ช่อมาลี เขตเทศบาลเมืองอุดรธานี /
Author
ปริพัฒน์ นิยมวงศ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตรบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ป459
Location
Central Library

image
การจัดการธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาน้ำจืดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลานิล บ้านบุ่งมะแลง ตำลบบุ่งมะแลง กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี /
Author
กาญจนา ศรีสิงห์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตรบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ก426ก
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles