Search again

Found: 881  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
แบบจำลองสำหรับการจัดการระบบรถบรรทุกอ้อย /
Author
ธิดานุช พุทธสิมมา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HE ธ581
Location
Central Library

image
แรงจูงใจที่มีต่อการปฎิบัติงานรักษาพยาบาลนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน อำเภอมัญจาคีรีและอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น /
Author
สุทัศน์ ดวงตะวันษ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ส778
Location
Central Library

image
โครงการ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวของครอบครัว /
Author
เกศิณีนารถ ทองปัญญา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ก773ค
Location
Central Library
Nursing Library

image
โครงการการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา /
Author
รัชนี ไตรยะวงศ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RD ร333
Location
Central Library
Nursing Library

image
โครงการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ : การพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยใช้โปรแกรมการวางแผนจำหน่ายอย่างสมบูรณ์ /
Author
พิมลพรรณ ยอโง้ง.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC พ725
Location
Central Library
Nursing Library

image
โครงการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ : การใช้การพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ คลินิกโรคเบาหวานโรงพยาบาลพระยืน จ.ขอนแก่น /
Author
อารีพร อุ่นพระบุ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ661
Location
Central Library
Nursing Library

image
โครงการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์: แนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยเพื่อการหย่าเครื่องช่วยหายใจ /
Author
วนิดา เคนทองดี
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ว169ค
Location
Central Library
Nursing Library

image
โครงการพัฒนารูปแบบการเยี่ยมประเมินผู้ป่วยก่อนได้รับยาระงับความรู้สึกโรงพยาบาลหนองบัวลำภู /
Author
เรืองศิริ ภานุเวศ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RD ร863
Location
Central Library
Nursing Library

image
โครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการพยากรณ์ความต้องการการใช้น้ำประปารายเดือนของสำนักงานประปาเขต 7 การประปาส่วนภูมิภาค /
Author
ดุสิต ดวงมาตย์พล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ด764ค
Location
Central Library

image
โปรแกรมการให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวานของประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น /
Author
สมควร ชำนิงาน
Published
รายงานการศึกษาอิสระ(พย.ม.)--สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ส233ป
Location
Central Library
Nursing Library

image
โมเดลระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งออกโดยใช้มาตรฐาน ebXML /
Author
อรนุช ชนะโชติ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HJ อ329
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles